Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över remissen Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Remissyttrande LO har länge drivit kravet på att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (stupstocken) och är därför positiv till det aktuella huvudförslaget i Ds 2015:17. LO har dessutom krävt att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska avskaffas så snart som möjligt och konstaterar att den tidsplan som presenteras i promemorian är såväl rimlig som realistisk.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs uppfattning i korthet

  • LO har länge drivit kravet på att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (stupstocken) och är därför positiv till det aktuella huvudförslaget i Ds 2015:17.
  • LO har dessutom krävt att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska avskaffas så snart som möjligt och konstaterar att den tidsplan som presenteras i promemorian är såväl rimlig som realistisk.
  • LO anser att det är viktigt att det inskärps att, i samband med den föreslagna förändringen, regeringen bör följa upp att myndigheternas resurser används effektivt och att individer får aktiva insatser i rätt tid samtidigt som processen för de gemensamma kartläggningarna förbättras.
  • LO anser det vara viktigt att de övergångsbestämmelser som beskrivs i den aktuella promemorian inte leder till att de enskilda försäkrade som berörs hämnar i kläm eller ställs utan möjlighet till försörjning.
  • LO delar den bedömning som görs i promemorian om att borttagandet av den bortre tidsgränsen positivt bidrar till jämställdheten mellan könen.
  • LO anser att ett borttagande av den bortre tidsgränsen bör följas av en bred översyn av den uppsjö av olika ärendeslag och ersättningsformer som uppstått efter den borgerliga regeringens lagstiftningsförändringar sommaren 2008 (”rehabiliteringskedjan”).
  • LO anser att de övriga tidsgränserna i sjukförsäkringen bör omvandlas till stödjepunkter där den enskilde rustas med rehabiliteringsrättigheter för att på detta sätt skapa förbättrade incitament för individanpassade och effektiva insatser för arbetsanpassning, rehabilitering, återgång i arbete samt eventuell omställning.
  • LO anser att ett borttagande av den bortre tidsgränsen är ett viktigt första steg i riktning mot en mänskligare och rimligare sjukförsäkring. Men denna åtgärd måste följas av andra åtgärder och reformer, som syftar till att skapa ekonomisk trygghet vid ohälsa som nedsätter arbetsförmågan och underlättar en långsiktigt hållbar återgång i arbete för den sjukfrånvarande.