Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Ds2015:29

Remissyttrande LO tillstyrker förslaget i departementspromemorian utifrån förutsättningen att förslaget uppfyller EU-rättens krav. LO anser att frågan om anställningsformer i första hand ska lösas avtalsvägen. Förslaget om ändringar av 5§ i LAS är formulerad för att möta EU-kommissionens kritiska synpunkter på den svenska implementeringen av visstidsdirektivet i det pågående överträdelseskedet. LO anser att departementets bedömning av förslaget är tillfyllest sannolikt är riktigt. Formuleringen av förslaget är svårtolkad, närmast obegriplig, och konstruktionen systemfrämmande. Om syftet är att ändra i den svenska lagstiftningen på minsta möjliga sätt, så har syftet uppnåtts.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning