Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Skolkostnadsutredningens betänkande Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)

Remissyttrande LOs principiella uppfattning är att vinstdriften i skolsektorn måste stoppas och att de skattemedel som avsätts till skolverksamhet också ska användas där.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

 • LO stöder den grundläggande principen om att resursfördelning ska ske på så lika villkor som möjligt.
 • LO ställer sig frågande till motivet till förslaget om en omfattande redovisning av kommunernas kostnader för sitt myndighetsansvar då det inte ska ingå i bidragsbeslutet.
 • LOs uppfattning är att ökad tydlighet och träffsäkerhet i den kompensatoriska resursfördelningen från kommunerna är något som behöver utvecklas.
 • LO anser att utredningens förslag om ett strukturbidrag där kriterierna för socioekonomisk fördelning förtydligas är positivt, då det förhoppningsvis innebär mindre av ifrågasättande av skillnader i resursfördelning.
 • LO menar till skillnad från betänkandet att det går att göra en avgränsning av verksamheter utifrån vinstsyftesbegreppet.
 • LO anser att om vissa associationsformer är undantagna för att bedriva skolverksamhet står det inte i strid med att det ska råda lika villkor mellan fristående och kommunala huvudmän.
 • LO stöder förslaget om att stärka kommunernas inflytande över nyetablering av fristående skolor där det blir obligatoriskt för kommunen att lämna ett yttrande med konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen.
 • LO vill särskilt understryka konsekvensbeskrivningen av elevernas rätt till en likvärdig utbildning. I en sådan analys ska nyetableringens elevsegregerande konsekvenser vara en obligatorisk del.
 • Vid ett positivt besked om etablering ska kommunen kunna ange etableringsläge för att motverka segregation.
 • LO är av uppfattningen att det i skollagen ska införas en portalparagraf om att skolhuvudmän ska se till att man har socioekonomiskt blandade elevgrupper i klasserna.
 • LO förordar i motsats till utredningen en av kommunen gemensamt administrerad antagning där kötid inte ska finnas med som urvalsgrund. Istället ska urvalssystemen utformas på ett sådant sätt att den föreslagna portalparagrafens målsättning kan uppnås.
 • LO anser att det med utslaget av de i yttrandet refererade kammarrättsdomar visar hur dysfunktionellt dagens ersättnings-system är utformat. LO är av den uppfattningen att betänkandet inte kan beredas om det inte tas hänsyn till dessa missförhållanden.