Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande

Remissyttrande LOs yttrande över SOU (2018:22) Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande av Mottagandeutredningen (A 2015:02) och Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO delar Mottagandeutredningens analys om behovet av helhets och systemtänkande för mottagandet av asylsökande och nyanlända och välkomnar att flera konkreta förslag har lämnats med syftet att skapa en snabb och sömlös mottagandeprocess, erbjuda en mer likvärdig start i Sverige och förbättra etableringen på arbetsmarknaden.
  • LO tillstyrker utredningens förslag om att inrätta statliga ankomstcenter där Migrationsverket ska genomföra asylutredning och i samverkan med relevanta aktörer, däribland arbetsmarknadens parter, ge samhällsinformation till asylsökande. LO ser positivt på förslaget att Arbetsförmedlingen ska genomföra en kartläggning av de asylsökandes utbildning och yrkeserfarenheter under vistelsen i ankomstcentret. LO vill betona vikten av att en tidig kartläggning används i matchningen till kommuner och vidare i mottagandekedjan.
  • LO tillstyrker utredningens förslag om att landstingen ska erbjuda en frivillig hälsoundersökning under vistelsen i ankomstcentret, men vill betona att det också bör omfatta en tandvårdsundersökning, eftersom tänderna är en viktig del av kroppen och en dålig tandhälsa kan påverka individens allmänna hälsotillstånd.
  • Att utredningen föreslår stöd och rådgivning till personer med verkställbara avlägsnandebeslut är bra. Sådana insatser har potential att påskynda återvändandet, vilket är en förutsättning för att Sverige ska kunna upprätthålla en långsiktig och hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och asylprövningens legitimitet. Däremot är LO av både humanitära och arbetsmiljömässiga skäl tveksam till idén om att inrätta obligatoriska avresecenter. Om sådana ändå inrättas är det viktigt med en human, trygg och trivsam boendemiljö. LOs uppfattning är att det förutsätter en hög personalnärvaro med multikompetenta team och satsningar på medarbetarnas kompetens, trivsel och arbetsmiljö. Detta är aspekter som utredningen inte har belyst i tillräcklig utsträckning men som är viktiga att väga in. LO vill därtill understryka att både ankomst- och eventuella avresecenter behöver organiseras för att kunna klara variationer i antalet boende.
  • LO tillstyrker förslaget om att kommuner ska dela på ansvaret för boende och tidiga etableringsfrämjande insatser, såsom språkundervisning och fördjupad samhällsinformation, under väntan på asyl. LO bedömer att Arbetsförmedlingen har bättre förutsättningar att erbjuda arbetsmarknadsinriktade insatser av god kvalitet och på ett likvärdigt sätt under asyltiden. Myndighetens upparbetade rutiner för kontroll av arbetsgivare och samråd med fackliga organisationer inför anvisning till arbetsplatsförlagda insatser, bör tas tillvara istället för att skapa nya rutiner inom kommunsektorn.
  • LO ser positivt på ambitionerna att begränsa de negativa sociala konsekvenserna av eget boende (EBO). Av de två förslagen i den kompletterande promemorian bedömer LO att begränsningen av rätten till dagersättning för asylsökande som ordnar eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar (s.k. områdesbegränsning) väntas ge störst positiv effekt på boendesegregation, trångboddhet och etableringsförutsättningar för asylsökande.
  • LO tillstyrker utredningens förslag om ett effektivt ersättningssystem med schablonbaserade ersättningar till kommuner och landsting för att täcka kostnaderna för initiala åtaganden inom mottagandet av asylsökande och nyanlända.