Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2020:52 Rutavdrag för äldre

Remissyttrande LO avstyrker samtliga förslag i utredningen, det vill säga en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer och att en vidare krets av anhöriga ska ges rätt till rutavdrag för hushållsarbete som är hänförligt till äldres hushåll.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning LOs synpunkter

  • LO delar utredarens bedömning att det inte vore lämpligt att införa en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Utredaren har rätt i att det skulle göra gränsen för vad som är den enskildes respektive kommunens ansvar ännu otydligare än den redan är och i slutändan drabba de äldre.
  • LO uppskattar utredningens breda genomgång av äldres inkomster, skatter och användning av rutavdrag samt kommunernas uppdrag, anhörigomsorg och civilsamhällets insatser. Flera viktiga perspektiv saknas dock i utredningen: 
                                       1. Den socioekonomiska fördelningen av äldres konsumtionsutrymme och därmed möjlighet att köpa tjänster med rutavdrag. 
2. Geografiska skillnader i tillgång till äldreomsorg och användning av rutavdrag.
3. Effekterna av decennier av åtstramningar inom äldreomsorgen på äldres möjlighet att leva det liv de vill och anhörigas möjlighet att ge den anhörigomsorg om äldre som de vill och orkar.
4. Betydelsen av den marknadslogik som har byggts in i äldreomsorgen, i synnerhet i valfrihetssystem enligt LOV, och de privata välfärdsföretagens möjlighet att kombinera en offentligt finansierad äldreomsorgsverksamhet med att sälja ruttjänster till sina brukare.
5. Risker för fusk och arbetslivskriminalitet.
  • LO instämmer i analys och slutsatser i experten Maria Ahlstens särskilda yttrande. Lösningen på äldres förhöjda behov av hjälp med hushållsarbete är inte äldrerut, utan en förstärkt äldreomsorg som bemannas med rätt kompetens och har den äldres behov i centrum.
  • LO anser att den överlappning som redan finns mellan kommunalt finansierad hemtjänst och servicetjänster å ena sidan och skattesubventionerade ruttjänster å andra sidan undergräver en generell äldreomsorg som fördelas efter behov. Utvecklingen mot en skiktad äldreomsorg, med en otillräcklig basäldreomsorg för de flesta och skattesubventionerade ruttjänster för de som har råd, måste stoppas. En äldreomsorg med jämlikhetsambitioner behöver
  • återupprättas genom att utveckla den offentligt finansierade äldreomsorgen och avskaffa rutavdraget.
  • I dagens skattesystem finns många olika skattereduktioner och avdrag som har gjort skattesystemet svåröverskådligt och gynnar resursstarka grupper. Rutavdraget är ett exempel på det. LO anser att vi behöver skapa ett skattesystem som långsiktigt kan garantera finansieringen av välfärden, med färre undantag, ökad likformighet och mer rättvisa regler. Rutavdraget ingår inte i det skattesystemet.