Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2020:5 Fler ruttjänster och höjt tak i rutavdraget

Remissyttrande LO avstyrker samtliga förslag i utredningen, det vill säga förslaget om höjt tak för rutavdrag till 75 000 kronor samt förslagen om att rutavdraget ska utökas med tjänsterna vattentvätt vid tvättinrättning, möblering av bostad, transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader eller magasinering och enklare tillsyn av bostad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning LOs synpunkter

  • LO uppskattar utredningens noggranna beskrivning av de branscher som rutavdraget förslås utökas till och de lagar som reglerar dessa branscher. LO delar utredningens bedömning att bortforsling av grovavfall och trädgårdsavfall faller inom kommunens ansvar.
  • LO anser att det finns betydligt mindre kostsamma och mer effektiva åtgärder för att rusta personer med svag anknytning till arbetsmarknaden till arbetstillfällen som samhället behöver. Utredningens förslag riskerar dessutom att leda till ökat antal jobb med låga löner och extremt osäkra anställningar.
  • Höjningen av taket för rutavdrag och utökningen av tjänster ökar ojämlikheten. Ett av syftena med rutavdraget, att öka arbetsutbudet bland köparna, uppnås endast bland välbetalda som har råd att kontinuerligt köpa ruttjänster. För att öka arbetsutbudet för deltidsarbetande inom arbetaryrken behövs andra åtgärder, till exempel fler trygga anställningar på heltid och offentligt finansierad barnomsorg på obekväm arbetstid.
  • På längre sikt ser LO en risk att rutavdraget bidrar till att sådant som vi har beslutat ska vara ett gemensamt välfärdsansvar flyttas till individen och en skattesubventionerad marknad.

LOs remissyttrande (pdf)