Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget SOU 2020:8

Remissyttrande LO tillstyrker Kommunutredningens förslag om att regeringen ska tillsätta en utredning för hur staten ska skapa ekonomiska incitament för frivilliga kommunsammanläggningar. LO menar dock att detta bör göras utifrån en samlad bild över kommunernas ekonomiska ställning och inte bara skuldsättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • Kommunutredningen innehåller ett kunskapsunderlag som kommer kunna vara till gagn för det vidare arbetet med kommunfrågan.
  • LO delar utredningens bedömning att en asymmetrisk ansvarsfördelning mellan kommuner inte är en önskvärd väg att gå.
  • LO tillstyrker utredningens förslag om att regeringen initierar en försöksverksamhet, under förutsättning att kommuninvånarnas rätt att åtnjuta en likvärdig samhällsservice inte begränsas.
  • LO delar utredningens bedömning om att staten behöver vidareutveckla sitt arbete för ökad närvaro i hela landet.  LO delar utredningens bedömning om att staten måste följa finansieringsprincipen.
  • LO tillstyrker utredningens förslag om inrättandet av en statsbidragsprincip.
  • LO tillstyrker Kommunutredningens förslag om att regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att genomföra en bred översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. LO anser att utredningen även ska se över behoven av ökat statligt ansvar för finansieringen av välfärden generellt.
  • LO anser att en stabil finansiering av kommunernas verksamhet är en central förutsättning för att kommunerna ska kunna lösa sina rekryteringsproblem.
  • LO ser stora behov av en aktiv arbetsmarknadspolitik på nationell nivå för att öka rekryteringen av arbetskraft till kommunsektorn. Här ser LO Äldreomsorgslyftet som en förebild för framtida satsningar.
  • LO avstyrker utredningens förslag på regionala avskrivningar av studieskulder. Det är principiellt fel att skapa regionala särlösningar i system som till sin karaktär bör erbjuda lika villkor i hela landet.