Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete SOU 2019:10

Remissyttrande LO tillstyrker utredningens förslag att införa ett statligt stöd för kompetensåtgärder och validering i samband med korttidsarbete. LO tillstyrker utredningens förslag till kostnadsfördelning mellan arbetsgivaren och staten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs synpunkter och ställningstaganden

  • LO tillstyrker utredningens förslag att kompetensåtgärder inte ska vara ett krav för att erhålla statligt stöd vid korttidsarbete.
  • LO avstyrker utredningens förslag att arbetsgivare utan kollektivavtal ska få möjlighet att tillämpa korttidsarbete. Av det följer att arbetsgivare utan kollektivavtal inte heller ska erhålla statligt stöd för kompetensåtgärder under perioder av korttidsarbete.
  • LO anser att utredningen är otydlig och till viss del motsägelsefull när det gäller förslaget om att staten inte ska styra vilken typ av åtgärder som är stödberättigade.
  • LO anser att utredningen är otydlig vad gäller kravet att arbetsgivare och arbetstagare ska diskutera om den frigjorda tiden ska användas till kompetensutveckling och validering. LO menar att detta måste förtydligas. LO anser att kravet blir tydligare om det omfattar förhandling snarare än diskussion.
  • LO delar inte utredningens jämställdhetsanalys. LO anser att förslaget kommer att ha påverkan på jämställdheten då det är rimligt att anta att fler män än kvinnor kommer att delta i korttidsarbete, och då också få möjligheten till kompetensåtgärder och validering under den frigjorda tiden.
  • LO förutsätter att de centrala parterna i respektive bransch får inflytande över förhandlingsordningen och ges möjligheter att närmare fastställa tillämpningen av korttidsarbete och eventuella kompetensåtgärder i branschen.