Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Toijerutredningen - En moderniserad arbetsrätt SOU2020:30

Remissyttrande Om utredningens lagförslag realiseras skulle det innebära den allvarligaste och mest genomgripande försämringen av anställningsskyddet i LAS historia. Ingen av de tidigare genomförda utredningarna på LAS område har funnit skäl att presentera förslag som så radikalt urholkar anställningsskyddet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs inställning

  • Om lagförslaget genomförs rubbas balansen mellan parterna på arbetsmarknaden till arbetsgivarpartens fördel på alla nivåer. Mellan huvudorganisationerna, branschparterna, arbetsplatsparterna och mellan arbetsgivare och arbetstagare. Rättssäkerheten för arbetstagarna försämras och godtycklighet ges ökat utrymme. Med en sådan obalans är risken stor att den mycket väl fungerande och unika arbetsmarknadsmodell som utvecklats under de senaste 80 åren slås sönder. Privaträttsliga avtal kommer att ersättas av lagstiftning. Något som ofrånkomligen leder till att de branschspecifika anpassningar som finns i kollektivavtalen kommer att erodera sönder på sikt. En välorganiserad och konfliktfri arbetsmarknad riskerar att ersättas av en oförutsägbar och konfliktfylld sådan.
  • Genom utformningen av de arbetsrättsliga regelverken finns en drivkraft för arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Reglerna gynnar partsmodellen och bidrar till ordning och reda på arbetsmarknaden. Utredningens lagförslag kommer i stor utsträckning innebära att arbetsgivaren själv kan välja vilka arbetstagare som ska sägas upp.
  • Följden blir att incitamenten för avtalslösa arbetsgivare att träffa kollektivavtal minskar. Förslaget underminerar även på så sätt partsmodellen.
  • Som utredningen konstaterar kommer antalet anställda inte att öka. Fler personer kommer att anställas samtidigt som fler sägs upp. Omställningsförmågan på arbetsmarknaden kommer att försämras och statens kostnader att öka genom en ökad långtidsarbetslöshet.
  • Med en urholkad anställningstrygghet följer också att de anställdas lojalitet till sin arbetsgivare kommer att minska i samma grad. Det riskerar leda till att de anställda inte engagerar sig i sitt arbete på det sätt som görs idag. Arbetsgivarna kommer då inte att kunna dra fördel av den förmåga och kunskap som engagerade arbetstagare besitter. Exempelvis i form av nya innovationer och produktions- och produktutveckling men som även underlättar implementeringen av ny teknik. Dessutom, med en permanent otrygghet kommer få arbetstagare att våga uttrycka kritiska synpunkter om förhållandena på arbetsplatsen, exempelvis gällande arbetsmiljön och tillämpning av kollektivavtalen. Arbetsmiljön riskerar då bli farligare och underbudskonkurrensen öka. Tysta arbetsplatser är ohälsosamma arbetsplatser.
  • LOs uppfattning är att det framlagda lagförslaget, om det realiseras, skulle innebära att LAS inte längre är en social skyddslagstiftning. Vilket är LAS grundläggande funktion.
  • LO förutsätter att behandlingen av inkomna remissyttranden hanteras enligt den lagstiftningsprocess som är fastslagen i Regeringsformen.