Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037

Remissyttrande LO anser bland annat att staten bör återta kontrollen över järnvägsunderhållet både för att åstadkomma bättre kostnadskontroll och för att stärka beredskapen. För att stärka beredskapen bör det också undersökas närmare hur den statliga rådigheten över järnvägen kan ökas även på andra sätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs ställningstaganden

  • LO anser att regeringen bör öka anslagen för infrastrukturen. Ramnivån bör som ett minimum sättas så att järnvägens underhållsskuld betas av i så snabb takt som möjligt. Det är också tydligt att kostnadsramen behöver ge utrymme för nysatsningar, vilket innebär en väsentligt högre kostnadsram än idag.
  • LO anser att infrastrukturplaneringen i högre grad behöver utgå från de behov av utveckling infrastrukturen som nyindustraliseringen medför.
  • LO anser att det produktivitetsarbete som Trafikverket nu gör är mycket viktigt, och behöver stärkas ytterligare.
  • LO anser att staten bör återta kontrollen över järnvägsunderhållet både för att åstadkomma bättre kostnadskontroll och för att stärka beredskapen. För att stärka beredskapen bör det också undersökas närmare hur den statliga rådigheten över järnvägen kan ökas även på andra sätt.
  • LO anser att inriktningsunderlaget underskattar utmaningen med kompetensförsörjning och dåliga arbetsvillkor i ett flertal av de arbetaryrken som är centrala för fungerade transporter i samband med höjd beredskap.
  • LO anser att infrastrukturplaneringen i högre grad behöver ta sin utgångspunkt i att transportsektorns klimatmål ska nås. LO anser att ett större fokus behöver läggas på att utveckla ett transporteffektivt samhälle som säkerställer god tillgänglighet för alla oavsett var man bor eller vad man har för inkomst. Infrastrukturplaneringen bör övergå till att vara målstyrd istället för prognosstyrd och transportsystemet konsekvent planeras i riktning mot ett mer transporteffektivt samhälle.
  • För att säkerställa kompetensförsörjningen till såväl utveckling som drift och underhåll av transportinfrastrukturen anser LO att yrkesutbildningen behöver byggas ut kraftigt, antalet deltagare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning ska utökas, samt att Arbetsförmedlingens kapacitet att anvisa arbetslösa till studier måste förstärkas. Transport- och infrastruktursektorn behöver också göras mer attraktiv genom bättre arbetsvillkor.
  • LO anser att Trafikverket behöver ta ett större ansvar för att följa upp upphandlingar så att goda arbetsvillkor säkerställs och arbetslivskriminalitet upptäcks och förhindras.
  • LO anser att underhåll av järnvägar i öst-västlig riktning som är centrala för industrins transporter behöver påskyndas.
  • LO anser att infrastrukturplaneringen behöver säkerställa tillräcklig isbrytarkapacitetför befintliga och kommande industrisatsningar.