Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över

Remissyttrande LO hälsar med tillfredsställelse att frågan om arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling utreds på ett kvalificerat sätt. Det är viktigt att staten tar sin del av ansvaret för under vilka förhållanden offentligfinansierade upphandlade tjänster utförs och varor tillverkas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • LO ställer sig positiv till delutredningens analysdel som innehåller flera välkomna klargöranden. Särskilt viktiga är klargörandena om de EU-rättsliga skyldigheterna och möjligheterna att ställa arbetsrättsliga krav vid upphandlingar av varor och tjänster och utrymmet för att ställa krav på att utförare ska säkerställa att dennes underleverantörer följer de särskilda arbetsrättsliga villkoren som följer av kontraktet. Vidare klargörandet av konsekvenserna av EU-domstolens tolkning av utstationeringsdirektivet som innebär att olika arbetsrättsliga krav ska ställas på utförare som utstationerar personal jämfört med inhemska utförare.
  • LO anser dock att lagförslaget i högre grad borde ha avspeglat de analyser som gjorts för att möta EU-rättens krav. LOs uppfattning är att vissa förändringar bör göras för att uppfylla EU-rättens krav och för att LO ska kunna ställa sig bakom förslaget. 

LOs yttrande över Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) (pdf)