Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret (SOU 2014:73)

Remissyttrande I betänkandet föreslås att Försvarsmakten och andra offentliga instanser ska arbeta mer med information i olika former och fora för att öka intresset för Försvarsmakten bland allmänheten och på så sätt stärka och stödja rekryteringen. LO delar betänkandets bedömning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vidare föreslås att anställningstider för gruppbefäl, soldater och sjömän ska förlängas. Anställningsavtal ska omfatta minst sex och högst tio år, vilket ska jämföras med dagens reglering på minst sex och högst åtta år. LO anser det vara högst osäkert att en förlängd period för visstidsanställningar lockar fler till försvaret. Fokus bör läggas på löner och allmänna anställningsvillkor istället för att enbart föreslå en förlängning av visstidsanställningar. Löner och anställningsvillkor måste vara konkurrensmässiga och i nivå med övrig arbetsmarknad. Det är viktigt att dessa kategorier av anställda behandlas som fullvärdiga arbetstagare i statlig tjänst. Övriga faktorer som arbetsmiljö, boendefrågor och längd på insatstid och familjestöd är också mycket viktiga.