Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen Skadestånd och Europakonventionen SOU 2010:87

Remissyttrande LO ställer sig positiv till förslaget att det införs en ny regel som ger möjlighet för enskilda fysiska och juridiska personer att få skadestånd av staten eller en kommun vid överträdelser av Europakonventionen. Det finns ett behov av att klargöra rättsläget rörande reparativa rättsmedel vid överträdelser av Europakonventionen. Det är dock viktigt att, såsom utredningen anfört, framhålla att skadestånd inte i första hand ska komma ifråga vid överträdelser av Europakonventionen utan att överträdelse i den utsträckning det är möjligt ska avhjälpas eller gottgöras inom ramen för den process där de uppkommer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning