Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Validering med mervärde Ds 2016:24

Remissyttrande LO ställer sig i huvudsak bakom de bedömningar och förslag som framförs i promemorian, men vill understryka att validering av informellt och icke-formellt lärande är särskilt viktig för de grupper som har kort formell utbildning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs ställningstaganden i sammanfattning

 • LO vänder sig mot den föreslagna begränsningen av tillgång till validering baserat på en relativt hög kunskaps- och kompetensnivå hos individen. Invändningen grundar sig på att promemorian inte beskriver hur en sådan avvägning kan göras på ett rättssäkert sätt. 
 • LO anser att i de fall resultatet av den fördjupade kartläggningen leder till att en validering inte är aktuell, ska ett kartläggningsutlåtande skrivas. Om behovet finns bör det framgå vilka ytterligare insatser som är nödvändiga för att individen ska uppnå de kvalifikationer som krävs inom det aktuella yrket eller yrkesområdet. 
 • LO vill särskilt betona att samverkan mellan Myndigheten för yrkeshögskolan, olika branschorganisationer samt Arbetsförmedlingen är av särskild vikt i utvecklandet och användandet av branschmodeller för validering. 
 • LO förutsätter att Myndigheten för yrkeshögskolan tillförs ytterligare resurser för det utvecklingsarbete och stöd som branscherna behöver i utvecklingen av branschmodeller för validering.
 • LO vill betona behovet av att utveckla bransch- och/eller myndighetsöverskridande samverkan för att uppnå en nationellt sammanhållen struktur för validering. 
 • LO vill understryka behovet av att Valideringsdelegationen prioriterar att följa utvecklingen av branschmodeller, samt bidrar med förslag på åtgärder för att branschmodeller ska kunna ingå i en sammanhållen nationell struktur för validering. 
 • LO anser att i den föreslagna uppföljningen av valideringsarbetet bör det utredas hur den direkta nyttan av valideringen kan följas upp, och exempelvis belysa i vilken utsträckning insatsen underlättat för individens tillträde till vidare studier eller till arbete. 
 • LO stöder den föreslagna ändringen i skollagen där validering ska anses genomförd när alla delar i valideringsprocessen är avslutade. LO anser att motsvarande förändring i förordningen om arbetsmarknadspolitiska program ska ha motsvarande skrivning.
 • LO vill betona vikten av att YH-myndigheten i sitt uppföljningsuppdrag kontrollerar utbildningsanordnarnas tillämpning av reell kompetens, både vid prövning av behörighet och vid tillgodoräknande.
 • LO anser att uppdraget till Universitets- och högskolerådet och lärosätena är viktigt då det behövs en utveckling av gemensamma principer och metoder, samt en likvärdig tillämpning vid bedömning av reell kompetens inom den högre utbildningen.
 • LO anser att även om validering inte ska författningsregleras i folkbildningen, så utesluter inte det att validering tillämpas i de sammanhang där det finns förutsättningar att använda validering utifrån de fastlagda principerna.