Fråga facket Fråga facket

Ny instansordning för arbetsmiljöärenden, Ds 2007:32

Remissyttrande LO har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och hört förbundens synpunkter i frågan. Arbetsmarknadsdepartementet föreslår i sin promemoria att samtliga Arbetsmiljöverkets överklagbara beslut ska överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (länsrätten i Stockholm) istället för till regeringen. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. Ändringar måste i detta fall göras i Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete samt Lagen om arbetstid med mera för flygpersonal inom civilflyget. LO avstyrker promemorians förslag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning