Fråga facket Fråga facket

Program för en jämlik skola

Rapport Skolan är grundläggande för att skapa lika möjligheter för alla, men den svenska skolan är inte jämlik. Studieresultat är starkt kopplade till familjebakgrund, och enligt vissa studier har detta samband stärkts över tid i Sverige. LOs program för en jämlik skola lämnar en rad förslag på hur den svenska skolan kan bidra till ett samhälle med högre kunskapsresultat och mindre klyftor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Illustration: Cristina Jäderberg

Grundskolan är avgörande för vilka möjligheter en individ kommer att ha senare i livet. LO-förbundens medlemmars barn drabbas hårdast om skolan inte lyckas med sitt uppdrag.

Den svenska skolan är dock inte jämlik. En elevs socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för skolresultatet.

Orsakerna till ojämlikheten i skolan ligger både i själva skolan och utanför dess väggar. Därför vilar LOs program för en jämlik skola på två ben. Dels förslag som syftar till att kompensera för den ojämlikhet som råder utanför skolan, i det omgivande samhället. Dels förslag som syftar till att ta itu med den ojämlikhet som med dagens regler skapas av skolsystemet självt.

Förslagen i korthet

 • Lärfritids.
  Bättre och vassare fritids som når fler hjälper till att höja skolresultaten.
 • Ett nytt resursfördelningssystem
  Resurser efter elevernas behov, inte skolornas.
 • Skolval för lika möjligheter.
  Företräde för underrepresenterade elever och rättvisare skolval ger bättre skola för alla.
 • Långsiktiga planeringsförutsättningar.
  Kommuner, friskolor och anställda måste få förutsättningar att jobba långsiktigt.
 • Tidiga insatser.
  Särskilt stöd ska sättas in tidigt och generöst, det betalar sig längre fram.
 • Ökad studiero.
  Fler vuxna och bättre elevhälsa ska få bukt med stöket i skolan.
 • Ge fler plats på populära skolor
  Bygg ut populära skolor och stäng skolor med svåra problem. 

Ladda ner Program för en jämlik skola (pdf)

Om Jämlikhetsutredningen

Jämlikhetsutredningen har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Under arbetets gång tar utredningen även fram några ställningstaganden. Program för en jämlik skola är jämlikhetsutredningens första ställningstagande.

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här