Fråga facket Fråga facket

Vägval när det gäller marknadsmekanismer i utbildningssystemet

Rapport Forskningen ger inget stöd för tesen att marknadsinslag i skolan leder till bättre skolresultat. Det tycks inte heller ha någon effekt på högre studier eller sysselsättning. Däremot finns det tecken på att det fria skolvalet lett till en ökad sortering mellan skolor, utifrån skolprestation och elevers bakgrund. Marknadsinslagen tycks dessutom öka problemen med betygsinflation. Det menar Karin Edmark, docent vid Institutet för näringslivsforskning, i en ny underlagsrapport till LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Korrigera marknadskrafterna 

Utgångspunkten är att den svenska skolan har två huvuduppdrag; dels att förmedla den kunskap som eleverna behöver ha med sig ut i arbetsliv och samhälle, dels att göra detta på ett likvärdigt sätt.

Frågan som diskuteras är om marknadsinslagen inom skolan bidragit till detta eller om det finns motsättningar mellan marknadsinslag och målen. Karin Edmarks slutsats är att marknadskrafterna inte fullt ut fungerar som det är tänkt. Det svenska skolsystemet står därför inför ett politiskt vägval:

  • Utveckla förutsättningarna för att skolmarknaden ska fungera bättre, utan att direkt begränsa marknadsmodellen. Det handlar om åtgärder som tillgång till information om skolvalssystem och skolors kvalitet, skolornas antagningsregler samt ersättningssystemet.
  • Inför begränsningar av marknadsmekanismerna. Här tas åtgärder upp som gäller begränsning av vinstuttag, striktare kontroll av skolans ägare och huvudmän, ökad kontroll av skolans verksamhet samt reklamförbud.

Rapporten Vägval jämlik skola (pdf)

Om rapportserien från projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. Slutsatserna är författarnas egna och beslutas inte av LOs styrelse.

Läs mer om projektet.