Fråga facket Fråga facket

Yttrande över Europaparlamentets och Rådets förslag till nytt direktiv för blåkort 2016/378 final

Remissyttrande LO kan inte acceptera att kommissionens förslag avser att fastställa vilka lönenivåer som skall gälla för arbetskraft med blåkort. Lön och lönebestämmelser är medlemsstaternas exklusiva kompetens. Av Lissabonfördraget (artikel 153.5) framgår att löneförhållanden, föreningsrätt, strejkrätt eller rätt till lockout faller utanför EUs kompetens. Förslaget riskerar bidra till att underminera den kollektiva självregleringen av arbetsmarknaden. LO kan inte acceptera att löner regleras på europeisk nivå. LO avstyrker därmed förslaget i de delar som anger vilken lägstalön som ska gälla för arbetstagare som är verksamma i Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning