Fråga facket Fråga facket

Yttrande över Jämställda pensioner? Ds 2016:19

Remissyttrande LO välkomnar initiativet att försöka identifiera en del av de faktorer som bidrar till att pensionsgapet mellan män och kvinnor är större än inkomstgapet mellan desamma. Olika livsinkomster ger per definition olika pension men det är orimligt att skillnaderna i inkomst som pensionär förstärks.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Inledande synpunkter

  • LO välkomnar initiativet att försöka identifiera en del av de faktorer som bidrar till att pensionsgapet mellan män och kvinnor är större än inkomstgapet mellan desamma. Olika livsinkomster ger per definition olika pension men det är orimligt att skillnaderna i inkomst som pensionär förstärks.
  • Det bakomliggande skälet till skillnader i pension mellan kvinnor och män beror på de skillnader som finns under yrkeslivet och det är därför där som förändringar främst behöver ske för att minska pensionsgapet. Fokus för detta bör vara en strävan efter mer jämställda löner, bättre fysiska och psykiska arbetsmiljöförhållanden, fler heltidsanställningar, färre visstidsanställningar och bättre möjligheter till omställning. Kvinnor har i dessa avseenden sämre villkor än män och förbättringar på dessa områden skulle därför i hög grad bidra till att minska pensionsgapet mellan kvinnor och män.
  • I avvaktan på att sådana mer långsiktiga åtgärder ger effekt anser LO att det finns åtgärder som på kort sikt kan förbättra möjligheterna för både kvinnor och män att få högre pensioner. En sådan åtgärd är att både förlänga och förbättra möjligheten att få sjukersättning. Det skulle göra det möjligt för de som av hälsoskäl inte kan arbeta fram till de 67 år som idag behövs för att få en rimlig pension, att skjuta upp sitt pensionsuttag.
  • Åtgärder inom de nyss nämnda områdena skulle sammantaget göra det möjligt för fler att orka arbeta längre än idag eller kunna skjuta upp sitt pensionsuttag och på så sätt få en högre pension. Då skulle statens kostnader för garantipension och bostadstillägg för pensionärer minska, vilket skulle öka det ekonomiska utrymmet för andra angelägna reformer.