Fråga facket Fråga facket

Uttalande om mäns våld mot kvinnor

Kongress I ett uttalande om mäns våld mot kvinnor kräver kongressen att regeringen ökar anslagen till skyddade boenden och kvinnojourer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regeringen måste bekämpa mäns våld mot kvinnor med kraft

Var fjärde kvinna och var sjätte man har någon gång utsatts för våld av en närstående i en nära relation. År 2023 miste tio kvinnor livet efter dödligt våld där förövaren var en före detta eller nuvarande partner. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. Våldet innebär allvarligt lidande för den våldsutsatta, men påverkar också närstående och innebär stora kostnader för samhället. Det är ett omfattande samhällsproblem. 

Våld i nära relationer är även en arbetslivsfråga. Våldet påverkar den utsattas arbetsförmåga och möjlighet att försörja sig. Det leder bland annat till återkommande sjukskrivningar och begränsade möjligheter att arbeta över eller delta på kurser, kompetensutveckling eller konferenser om en kontrollerande partner inte tillåter det. Arbetarkvinnors arbetsvillkor med otrygga jobb, deltider och låga löner kan vara ett hinder för att bryta upp från en relation där det förekommer våld. Därför är detta en angelägen fråga för LO. 

Arbetsplatsen kan vara den trygga platsen i tillvaron för den som utsätts för våld i privatlivet och ett stöd för att bryta sig ur en våldsam relation. Samtidigt förekommer våld och hot på arbetsplatser. Särskilt oroande är att våld från tredje part riktad mot arbetstagare ökar inom alla branscher, inte minst mot arbetarkvinnor. Arbetsgivares agerande för att skapa en arbetsplats som är trygg och fri från våld, hot och trakasserier är avgörande för arbetstagares hälsa, säkerhet och livskvalitet.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer måste bekämpas med kraft. LO välkomnar att regeringen arbetar med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi är dock kritiska till att arbetsmarknadens parter inte involveras i arbetet. LO anser vidare att det är skamligt att Sverige fortfarande inte har ratificerat ILOs konvention 190 om

avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. 

LOs trettionde kongress kräver:

Att den svenska regeringen omgående ratificerar ILO-konvention 190 om att stoppa våld och trakasserier i arbetslivet, som även inkluderar att uppmärksamma och agera mot konsekvenserna av våld i nära relationer. 

Att regeringen ökar anslagen till skyddade boenden och kvinnojourer.

Att arbetsmarknadens parter bjuds in i regeringens arbete med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.