Fråga facket Fråga facket

LO: Representantskapet godkänner principöverenskommelsen  

Kollektivavtal Representantskapet, LOs högsta beslutande organ mellan kongresserna, har godkänt principöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd. Beslutet innebär bland annat att arbetsmarknadens parter tar makten över reglerna på arbetsmarknaden.    


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Jag är stolt över att vi tar ansvar. Överenskommelsen innehåller förbättringar kring till exempel visstidsanställningar och hyvling. Man ska komma ihåg att en fjärdedel av Sveriges arbetarkvinnor har en visstidsanställning. Dessutom kan vi inte stoppa det lagstiftningsarbete som är på gång – det är bättre att vara med och påverka, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.  

- Kvällens besked innebär också att representantskapet har godkänt ett nytt omställningsavtal med Svenskt Näringsliv. Nu får även de förbund som väljer att stå utanför huvudavtalet ett betydligt bättre omställningspaket, säger Susanna Gideonsson.  

Det är upp till varje förbund att besluta om de vill skriva under principöverenskommelsen eller inte. Om ett år måste politikerna ha levererat sin del, först då är det aktuellt att skriva under huvudavtalet.  

Fakta 
Sammanfattningsvis innebär överenskommelserna om ett nytt huvudavtal och en ny omställningsförsäkring följande. 

Alla förbund kommer att påverkas av: 

 • Ändringen av saklig grund till sakliga skäl vid uppsägning på grund av personliga skäl. 
 • Att alla arbetsgivare får göra tre undantag i turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist (jämfört med två idag).  
 • Att anställningen upphör vid uppsägningstidens utgång även om tvist då pågår om uppsägningens giltighet. Reglerna för a-kasseersättning ska förtydligas så att en arbetstagare som driver en tvist om ogiltigförklaring inte ska riskera att stängas av från a-kassan under 45 dagar. 
 • Regler om att heltid är norm, att hyvling ska ske i turordning och rätt till en omställningstid vid hyvling. 
 • Att allmän visstid ersätts av särskild visstid och att företrädesrätten till sådan anställning kortas till 9 månader, att en sådan anställning övergår i en tillsvidareanställning redan efter 12 månader liksom en regel att få räkna mellanliggande tid vid mer än två särskilda visstidsanställningar samma kalendermånad.
 • Skyldigheten för inhyrande arbetsgivare att erbjuda tillsvidareanställning efter 24 månader inom 36 månader, alternativt betala två månadslöner.
 • Att det allmänna skadeståndet höjs med 50 procent vid uppsägning på grund av personliga skäl och avskedanden vid ogiltigförklaring.
 • Att fler, visstidsanställda och de som sagts upp på grund av sjukdom, får del av omställningsstöd och något fler tjänster enligt det nya omställningsavtalet. 
 • Det nya offentliga studiestödet och den nya offentliga omställningsorganisationen. 

LO-förbund som gentemot en arbetsgivarmotpart antar huvudavtalet påverkas dessutom av:

 • De preciseringar av sakliga skäl som finns i huvudavtalet.
 • De utökade möjligheterna för arbetsgivare att göra undantag vid uppsägning på grund av arbetsbrist som följer av huvudavtalet (arbetsgivarens möjlighet att välja att undanta 15 procent av de uppsagda med ett visst tak).
 • Utökad rätt till omställningsstöd och kompetensstöd omfattande fler tjänster än idag och ekonomisk kompensation i form av studiestöd.
 • Att även visstidsanställda och sjuka kan kvalificera sig för AGB (avgångsbidrag). 
 • Den kompletterande försäkringsersättningen vid tvist om ogiltigförklaring och viss möjlighet för sjuka att kvarstå i anställning under tvist.
 • Det skadestånd som en inhyrande arbetsgivare kan välja att betala i stället för att tillsvidareanställa en inhyrd arbetstagare efter 24 månader höjs från 2 till 3 månadslöner. 

Frågor och svar om Trygghet och Omställning

Förhandlingsprotokoll - Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningstrygghet (pdf)