Fråga facket Fråga facket

Bättre arbetsmiljö och rehab ger fler i arbete

Publicerad i Göteborgs-Posten 2010-02-09 Tre av tio deltidsarbetande LO-medlemmar vill jobba mer men för- hindras av nedsatt arbetsförmåga eller bristande ork i förhållande till arbetets krav. Det handlar om cirka 120 000 anställda inom olika ...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Göteborgs-Posten 2010-02-09

Tre av tio deltidsarbetande LO-medlemmar vill jobba mer men för- hindras av nedsatt arbetsförmåga eller bristande ork i förhållande till arbetets krav. Det handlar om cirka 120 000 anställda inom olika
LO-yrken som alltså är tvingade till deltidsjobb på grund av att den egna hälsan inte tillåter mer. Den absoluta majoriteten är kvinnor.

När man även räknar in tjänstemännen på arbetsmarknaden blir gruppen som hindras att jobba fullt på grund av ohälsa ännu större. Det handlar då om ytterligare cirka 80 000 deltidsarbetande.

Detta visar LO-rapporten Arbetstider 2009 som med hjälp av SCB-statistik beskriver förekomsten av hel- respektive deltidsarbete på den svenska arbetsmarknaden.

Konsekvensen av deltidsarbetet blir för den enskilde inte bara en svagare kontakt med arbetslivet och en lägre inkomst av arbete. Det innebär också en sämre trygghet genom socialförsäkringarna och ett ökat
beroende av en partner eller samhället för att klara det egna uppehället – både som yrkesaktiv och som pensionär.

Att det ofrivilliga deltidsarbetet är utbrett vet vi. Av alla LO-medlemmar som jobbar deltid är det hela två tredjedelar, 66 procent, som vill jobba mer. Detta är bakgrunden till att LO-förbunden tillsammans
driver frågan om rätt till heltid i den avtalsrörelse vi nu går in i.

Det faktum att en väsentlig andel av alla deltidsarbetande som faktiskt vill jobba mer hindras av sjukdom och bristande ork påminner dock effektivt om arbetstidsfrågans många dimensioner. Dels handlar det om
att skapa rätt till heltid, men lika prioriterat måste det vara att skapa möjlighet till heltid.

I många fall är den av läkare konstaterade nedsättningen i arbetsförmåga, eller den självskattning som säger att man helt enkelt inte orkar jobba heltid, ett resultat av ett mycket krävande arbetsliv. Det
handlar om arbetstagare som i sitt arbete ägnat sig åt tunga lyft och hårt belastande arbetsställningar. Arbetstagare som i sitt arbete utsatts för daglig stress, underbemanning och allmänt bristande
arbetsmiljö och arbetsorganisation. Detta är allt för ofta vardag för många, inte minst på kvinnodominerade arbetsplatser inom vård och omsorg, handel samt inom hotell- och restaurangbranschen.

Det är också huvudsakligen arbetarkvinnor som befinner sig i ofrivilligt deltidsarbete. Det gäller överlag men är särskilt tydligt då ohälsa är orsaken. Närmare åtta av tio inom gruppen som jobbar deltid på
grund av något slags ohälsa är kvinnor, aktiva framförallt inom LO-yrken.

Behovet av fler och kraftfullare insatser för att skapa bättre arbetsmiljöer och arbetsorganisationer är tydligt. Målet måste vara att fler ska kunna arbeta mer i ett hållbart arbetsliv. Vinnare blir då först
och främst alla som slipper att tvingas till deltidsarbete med dess konsekvenser för den egna försörjningen. Men också samhället vinner på att fler klarar av att arbeta mer.

Dessvärre har det så viktiga perspektivet om arbetets villkor tappats bort, i synnerhet när det handlar om arbetarkvinnors arbetsmiljö och arbetsorganisation. Den borgerliga regeringens strategier för att
pressa ner sjukskrivningstalen är ett i högsta grad aktuellt exempel på detta. Regeringen har i det närmaste enögt fokuserat på att skapa en striktare sjukförsäkring som ger färre människor rätt till
ersättning.

Att se till att den som drabbats av sjukdom eller skada får den rehabilitering och de anpassningar av arbetet som hon eller han behöver har hamnat i skymundan.

Medan den så kallade rehabiliteringskedjan med stelbenta tidsgränser sätter press på den som är sjukskriven att ta sig tillbaka till arbete så saknas regler som säkerställer att den enskilde får del av rätt
insatser i rätt tid. Regelverket innebär dessutom att den deltidssjukskrivne som inte klarar att gå tillbaka till heltidsarbete är hänvisad till arbetslöshet.

Det är inte rimligt att någon får betala ett såpass högt pris för ett alltför hårt arbete. Regeringen har även lagt ned Arbetslivsinstitutet och gjort neddragningar hos Arbetsmiljöverket. Det har lett till att
det förebyggande arbetet mot ohälsan på våra arbetsplatser hamnat i skuggan.

Det kan givetvis vara så för många att deltidsarbete är det enda rimliga, att hälsan helt enkelt inte tillåter mer. Då ska deltidsarbete vara en möjlighet. Men för alla som önskar arbeta mer bör denna vilja
bättre tas tillvara. Ett seriöst och strategiskt förebyggande arbetsmiljöarbete, goda rehabiliteringsstrategier och anpassningar av arbetet är nödvändigt för att människor ska kunna delta i arbetslivet fullt
ut.

LO vill därför se ökade resurser till det förebyggande arbetsmiljöarbetet och stärkt tillsyn av arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

LO vill se en sjukförsäkring som garanterar inte bara ekonomisk trygghet till den som drabbas av ohälsa och nedsatt arbetsförmåga, utan också säkerställer rätten till stöd och hjälp för att återgå i arbete.
Ansvaret för förmågan att delta i arbetslivet kan inte ensamt läggas på den enskildes axlar, ansvaret för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för detta måste vi dela tillsammans.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande