Fråga facket Fråga facket

Dina coacher ger inte fler jobb Reinfeldt

Välfärd Publicerad på SVT Debatt den 7 december 2010. Svt rapporterar idag att regeringens satsning på jobbcoacher snart kostat skattebetalarna mer än en miljard kronor. LO har varit starkt kritiska till den inriktning på arbetsmarknadspolitiken som regeringen valt. Vi menar att satsningen på coacher och jobbsökaraktiviteter riskerar att permanent ställa grupper utanför arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på SVT Debatt den 7 december 2010.

Svt rapporterar idag att regeringens satsning på jobbcoacher snart kostat skattebetalarna mer än en miljard kronor. LO har varit starkt kritiska till den inriktning på arbetsmarknadspolitiken som regeringen
valt. Vi menar att satsningen på coacher och jobbsökaraktiviteter riskerar att permanent ställa grupper utanför arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadspolitiken borde istället ha fokus på kompetenshöjande insatser, som utbildning. Många som drabbats av arbetslöshet saknar gymnasieutbildning eller har fel utbildning för de jobb som finns att
söka och kommer att växa fram. Det gör att det också finns risk för en tilltagande arbetskrafts- och kompetensbrist i vissa branscher.

Istället för ensidigt fokus på jobbsökaraktiviteter och coachning vill LO se en arbetsmarknadspolitik som rustar arbetslösa så att de får den utbildning och kompetens som efterfrågas av arbetsgivare. Vi
föreslår därför följande åtgärder:

En rejäl satsning på arbetsmarknadsutbildning. Minst 25.000 platser per månad krävs. Arbetsmarknadsutbildningarna bör tas fram i samråd med arbetsmarknadens parter. Det är vi, fack och arbetsgivare, som varje dag ser vilka behov som finns i arbetslivet.

Även andra typer av utbildning måste förbättras kraftigt. Vi behöver en gymnasieskola som har förutsättningar och resurser att nå målet om att alla elever kan gå ut gymnasiet med fullständiga betyg. Det måste också finnas goda möjligheter att läsa in oavslutade gymnasiestudier på komvux eller inom folkhögskolan.

Praktik är viktigt såväl för unga som för andra med begränsad arbetslivserfarenhet. För att få fram tillräckligt med praktikplatser av bra kvalitet föreslår LO att det införs en handledarpeng så att varje
praktikant kan knytas till en särskild handledare på praktikarbetsplatsen. Handledarpengen ska motsvara runt 5 timmars handledning i veckan (vilket beräknas kosta cirka 4.400 kronor per månad). Förutom att få fram fler praktikplatser skulle en sådan lösning minimera risken för att praktik tränger undan riktiga jobb, och att praktikanter i själva verket utför vanligt arbete.

Betydligt fler platser i särskilt anställningsstöd och i lönebidragsanställningar behövs. För dem som står längst ifrån arbetsmarknaden är subventionerad sysselsättning nödvändigt. För att få fram den här
typen av anställningar behövs en god subvention från samhället, vilket inte är fallet i dag.

LO-ekonomernas höstprognos förutspår en arbetslöshetsnivå på drygt åtta procent de närmaste åren. Regeringen spår själv att arbetslösheten kommer att ligga kvar på sex procent 2014. Det behövs en samlad politik för fler jobb, bättre jobb och tryggare jobb. Regeringen måste upp till bevis.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande