Fråga facket Fråga facket

För att stävja arbetslösheten krävs omfattande utbildningsinsatser

Regeringens åtgärder för att säkra jobben som förloras på grund av coronakrisen är välkomna men kommer inte att räcka. Använd den här svåra perioden för att utbilda de arbetslösa, särskilt inom bristyrken som vård och omsorg, skriver bland andra Therese Guovelin, vice ordförande för LO


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Göteborgs-Posten 27 april 2020

Varselstatistiken förskräcker. Enligt Arbetsförmedlingens statistik har över 60 000 personer varslats om uppsägning i Sverige sedan 1 mars. Det är ungefär dubbelt så många som under toppnivåerna under 1990-talskrisen och finanskrisen 2008–09. Hela 9500 personer har varslats i Västra Götaland och minst 20 000 permitterats. Dessutom finns ett stort mörkertal, bland annat eftersom skyldigheten att rapportera in varsel endast gäller om minst fem arbetstagare berörs. Inte heller alla de med tim- och behovsanställningar som slutat kallas in till jobbet fångas upp i statistiken. Till det kan tilläggas att tiotusentals personer har korttidspermitterats.

Anstormning av arbetslösa

Det är uppenbart att Coronapandemin inte bara är ett hot mot folkhälsan utan också mot jobb och företagande. Även om alla varsel i slutändan inte leder till uppsägningar väntas arbetslösheten stiga kraftigt under de närmaste månaderna. Om den kommer att ligga på 10, 12 eller 15 procent till sommaren är omöjligt att förutspå, men säkert är att Arbetsförmedlingen står inför en anstormning av arbetslösa.

Regeringen och samarbetspartierna har presenterat flera viktiga temporära åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna för företag och löntagare. Vi välkomnar att flera av våra krav har hörsammats och att krispaketen bland annat innehåller resurser till korttidspermittering, sjuklönekostnader, arbetslöshetsförsäkringen, sänkta arbetsgivaravgifter och fler utbildningsplatser.

Men när det gäller den aktiva arbetsmarknadspolitiken blir det tydligare för varje dag som går att ytterligare satsningar behövs. Tillskottet på drygt 2 miljarder till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska insatser kan låta som mycket pengar, men det är långt ifrån tillräckligt. Trots tillskottet ligger resurserna en bra bit under 2018 års nivå - ett högkonjunkturår med en arbetslöshet omkring 6 procent. I ett läge där arbetslösheten blir betydligt högre, kanske dubbelt så hög, borde även ambitionerna vara större.

Almega och LO kräver därför att en satsning på arbetsmarknadsutbildning möter den snabbt ökande arbetslösheten och kompetensbristen i flera branscher. Utbildningsformen måste också utvidgas till att omfatta reguljära studier. I dag är antalet deltagare på bottennivåer och ingen utvidgning syns i sikte. Vårt gemensamma budskap är därför att skyndsamt kickstarta den aktiva arbetsmarknadspolitiken.

Ta fram nya utbildningar

Nu behöver den den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen skalas upp. Dagens låga nivå på knappt 5 000 deltagare behöver öka kraftigt, likt kriserna på 70-talet eller 90-talet. Det kan göras genom att snabbt ta fram nya utbildningar och genom att erbjuda befintliga utbildningar till fler, på fler orter i landet. På grund av det akuta och växande behovet av vårdpersonal bör utbildningar inom vård och omsorg ges särskild prioritet.

Huvuddelen av utbildningarna inom vård och omsorg ges inom det reguljära utbildningssystemet, det vill säga yrkesvux, yrkeshögskola och högskola. Genom att ge Arbetsförmedlingen möjlighet att anvisa arbetslösa till reguljära studier, på samma sätt som till den upphandlade arbetsmarknadsutbildningen, kan kapaciteten fortare öka. Det tillgodoser behoven hos arbetslösa med olika bakgrund och gör det lättare att jämna ut den skeva könsfördelningen i arbetsmarknadsutbildningen.

Behovet av personal kommer vara fortsatt stort inom flera yrkesområden, trots den ekonomiska krisen. Det är viktigt att nyinskrivna arbetslösa som är aktuella för jobb i bristyrken direkt får hjälp i sitt jobbsökande eller får påbörja en arbetsmarknadsutbildning.

Satsa på omskolning

Regeringen och samarbetspartierna har presenterat viktiga åtgärder för att mildra Coronapandemins effekter på ekonomin, men ytterligare satsningar måste till om vi ska rädda svenska jobb och företag.

Det är hög tid att satsa på kompetensutveckling och omskolning. Arbetsmarknadsutbildning kom till för att ge dem som förlorar jobbet ny kompetens och nya färdigheter, så att de ska kunna ta de nya jobben som växer fram. För dem, näringslivet och Sveriges långsiktiga konkurrenskraft är det avgörande att denna svåra period används för att stärka arbetskraftens humankapital och anställningsbarhet genom utbildningsinsatser. Bara så kan vi komma ut stärkta ur krisen.

Therese Guovelin, vice ordförande för LO

Thomas Erséus, VD för Almega