Fråga facket Fråga facket

Gästarbetare ska inte ha sämre villkor än svenska arbetare

Publicerad på Svenska Dagbladets hemsida 30/8 2010 Stockholms läns landsting är en av Sveriges största upphandlande myndigheter. Under 2009 upphandlades varor, tjänster, byggprojekt, renoveringar och annat för över 45 miljarder kronor. Sverige ...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Svenska Dagbladets hemsida 30/8 2010

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största upphandlande myndigheter. Under 2009 upphandlades varor, tjänster, byggprojekt, renoveringar och annat för över 45 miljarder kronor. Sverige är idag ett av
de länder i EU som är sämst på att ställa sociala krav vid upphandlingar. Miljökrav i upphandlingen är en självklarhet, men samma inställning gäller inte människor. Detta trots att Sverige var ett av de länder
som drev på, och fick igenom, en bättre EU-lagstiftning vad gäller arbetsvillkor i samband med offentliga upphandlingar.

Stat, kommun och landsting i Sverige köper varor och tjänster för stora summor. Den offentliga upphandlingen omgärdas av detaljerade regler. Syftet med dessa regler är att det allmänna ska få valuta för sina
pengar. Både i kvantitet och kvalitet. Inget enskilt företag ska kunna sko sig på det allmännas bekostnad genom att konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Vi anser att landstingens upphandling ska
bidra till en positiv utveckling för de egna medborgarna och lokala företag. Upphandlingen ska inte försämra de egna medborgarnas löne- och arbetsvillkor och snedvrida konkurrensen för lokala företag.

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting kommer att gå i bräschen för socialt hållbara upphandlingar. Tillsammans med LO kommer vi att i varenda upphandling driva på för att kollektivavtalsliknande
villkor skall vara normen. För alla. Gästarbetare ska inte ha sämre villkor än svenska arbetare.

Vi tänker som första landsting i Sverige utmana lagstiftaren. Vi kommer att, i alla upphandlingar, kräva kollektivavtalsliknande villkor för alla arbetare, oavsett om de bor i Sverige eller arbetar här
tillfälligt. Det är orimligt att använda människors behov av inkomst för att pressa priser och generera lägre kostnader för den offentligt finansierade sektorn. Det är en ohållbar strategi som i längden kommer
att straffa både svenska arbetstagare och i slutändan medborgarna som skattebetalare.

En nyligen presenterad rapport från LO visar på stora brister och dåliga arbetsvillkor för gästande arbetstagare vid upphandlad verksamhet i Sverige, framförallt vid infrastruktursatsningar. De upphandlingar
som görs är oftast totalentreprenader, vilket medför att liten hänsyn tas till beställarens önskemål när underentreprenörer anlitas. Rapporten visar också att lagstiftaren är alltför försiktig när det gäller
social hänsyn. Istället ges priset för stort utrymme. Detta har bland annat bidragit till att statens egna upphandlande myndigheters strävan att pressa priserna har underlättats.

Nära hälften av arbetskraften på två stora infrastrukturprojekt, Citytunneln i Malmö och Norra länken och Citybanan i Stockholm, är utländsk. Arbetskraftsinvandring har funnits länge i Sverige. Och det är
något positivt. Problemet idag är att löneskillnaden mellan de utländska och de svenska arbetstagarna är stor. Bemanningsföretagen anlitar gästarbetare som i vissa fall tjänar närmare hälften av vad svenska
löntagare gör. Arbetsmiljön är i många fall dålig och olycksfallsfrekvensen är hög.

Det är oacceptabelt att svenska staten bidrar till lönedumping och en försämring av arbetsvillkoren. I längden utgör detta inte bara en fara för gästarbetarna, det bidrar i allra högsta grad även till att
svenska företag får svårt att överleva. Konkurrenskraften i form av kompetens, ny teknik och produktivitet minskar till förmån för billiga arbetskraftskostnader.

Den offentliga upphandlingen får inte reduceras till en process i syfte att hitta det lägsta priset på varor och tjänster. Vi anser att upphandlingen bör vara ett redskap för att omvandla samhället. Inte minst
för att ställa om till hållbar utveckling. Offentlig upphandling kan användas till att utveckla ny teknik, ett område där Sverige måste ligga i framkant. En offensiv upphandling skapar utrymme för innovationer
och nya produkter. Detta bidrar dessutom till att stärka svenska företags internationella konkurrenskraft. Men då kan inte lägsta priset vara normen.

Vi kräver att den svenska lagstiftaren tar lärdom av de europeiska länder som är bättre på att använda upphandlingen i offensiva syften. Vi måste höja kompetensen vad gäller sociala krav vid upphandlingar. Vi
kommer att driva på, vi kommer inte att ge oss och vi ser gärna ett prejudicerande fall i svensk rätt som ger oss rättighet att ställa lika höga sociala krav som vi gör när det gäller ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. Vi vet att det går, andra gör det.

Många landsting vågar inte kräva kollektivavtalsliknande villkor idag. Lagen om offentlig upphandling är oklar. Riskerna att göra fel är stor. Den upphandlande myndigheten riskerar att hamna i domstol vilket
bidrar till ökade kostnader och försiktighet. Tydliga riktlinjer för de som hanterar upphandlingen är nödvändig. Det behövs ett förtydligande av lagen om offentlig upphandling som möjliggör en offentlig
upphandling som präglas av social och ekologisk hållbarhet.

Vinner vi valet ska vi att se till att svenska löne- och anställningsvillkor kan gälla för alla som jobbar i Sverige. Lex Laval rivs upp. Vi kommer att förtydliga lagen om offentlig upphandling så att det
tydligt framgår att krav om kollektivavtalsvillkor kan ställas. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande
Ilija Batljan (S), kandidat till finanslandstingsråd