Fråga facket Fråga facket

Ge dem som misslyckats i nian en rejäl chans på gymnasiet

Vi har alla våra åsikter om skolan. Det kan vara egna upplevelser eller våra barns som vi utgår ifrån, eller den bild vi får genom tidningar och TV. Vi kanske inte alltid är överens om vad som fungerar bra eller dåligt men vi tycker nog alla ...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vi har alla våra åsikter om skolan. Det kan vara egna upplevelser eller våra barns som vi utgår ifrån, eller den bild vi får genom tidningar och TV. Vi kanske inte alltid är överens om vad som fungerar bra
eller dåligt men vi tycker nog alla att det är viktigt att skolan förmår ge alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund och hemförhållanden, samma möjligheter till kunskap, lärande och utveckling. Den ska utjämna
klass- och könsskillnader. Skolan ska vara jämlik.

Vi fackliga företrädare som undertecknat denna artikel ingick i den rådslagsgrupp om skolan som socialdemokraterna tog initiativ till. Det har varit ett viktigt arbete och vi vill i denna artikel redovisa
några av de slutsatser rådslagsgruppen ställt sig bakom.

Många av LO-förbundens medlemmar har inte känt förtroende för (s) skolpolitik. Den har uppfattats som kravlös och otydlig när det gäller vikten av att lära ut ämneskunskaper. Det har också funnits kritik mot
att man inte tillräckligt betonat de problem som grundskolan och gymnasiet, inte minst de yrkesförberedande programmen, brottats med.

Eleverna på yrkesprogrammen investerar tre år av sina liv och har rätt att få en utbildning i toppklass. Sverige behöver kvalificerad arbetskraft inom vården, industrin, bygg- och tjänstesektorn. En slutsats
vi dragit i rådslagsgruppen är att kommunerna ofta är för små för att kunna organisera bra yrkesutbildningar. Staten måste ta ett ökat ansvar för yrkesprogrammens kvalitet och samverkan mellan skola och
arbetsliv måste förbättras.

Det behövs också kursplaner i svenska, engelska och matematik anpassade för yrkesprogrammen. Alla behöver bra kunskaper i dessa ämnen för att klara ett föränderligt arbetsliv. Vi får inte skapa
återvändsgränder – yrkesprogrammen måste kunna ge högskolebehörighet.

Ingen arbetsmarknad för den som bara har grundskola
De som inte fullföljer sin gymnasieutbildning har betydligt svårare att etablera sig i arbetslivet. Det finns inte längre en arbetsmarknad för dem som bara har 9-årig grundskola och gymnasieskolan har inte
klarat av att se till att alla elever klarar sina studier.

Det individuella programmet (IV) på gymnasiet belyser en del av problemet. Tanken med IV-programmet var att ge utbildning utifrån individens behov och förutsättningar.

IV är idag gymnasieskolans tredje största program. Där går elever med mycket olika bakgrund och utrymmet för individuellt anpassad undervisning är inte så stort som det var tänkt. Alltför många hoppar av.

De som hamnat efter i grundskolan måste få en möjlighet att komma ikapp. Lösningen är inte ytterligare ett år i grundskolan. Vårt förslag är att ersätta dagens IV-program med ett basår i gymnasieskolan.

Det innebär att många av dem som inte hade behörighet att söka de nationella programmen efter 9:an får en rejäl chans att komma ikapp men får alltså fyra år i gymnasiet i många fall. Systemet ska dock vara
flexibelt så att det kan få ta både kortare och längre tid.

Ett bra samhälle erbjuder en andra chans
Ett bra samhälle ger alltid sina medborgare en möjlighet att komma igen – en andra chans. Det ska aldrig vara för sent att reparera och ta igen kunskapsluckor och där spelar också vuxenutbildningen en viktig
roll.

Här har rådslagsgruppen inte lagt några förslag men som fackliga företrädare vill vi ändå lyfta fram några viktiga slutsatser som vi tycker att det socialdemokratiska partiet måste driva.

Det behövs ett nytt vuxenstudiesystem som gör det möjligt att studera mitt i livet och det behövs ett yrkeskunskapslyft för vuxna som saknar yrkesutbildning eller behöver omskolning. Därför måste vi bygga ut
den eftergymnasiala yrkesutbildningen. Det behövs sätt att omvandla passiva ersättningar till aktiv utbildningsing. Vi vill att a-kassa, sjukförsäkring och socialbidrag ska kunna användas till reguljär
utbildning.

Vi måste ha system för att validera och dokumentera förbundsmedlemmars faktiska kunskaper. I kombination med kompletterande utbildningar kan det ge dem som idag saknar formell utbildning en yrkeskompetens inom
sitt område eller möjlighet att komplettera till en ”högre” nivå.

Ulla Lindqvist
LO
Lars-Åke Almqvist
Kommunal
Josefine Larsson
IF Metall
Thomas Hagnefur
LO