Fråga facket Fråga facket

Glöm inte den fackliga rätten

EU och USA förhandlar om ett nytt handels¬avtal (TTIP). Det är viktigt att avtalet inte bara handlar om investerares rättigheter utan också om företags skyldigheter, till exempel fackliga rättigheter, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och näringsminister Mikael Damberg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 29 maj 2015

I dag inleds Socialdemokraternas kongress i Västerås. Temat är Framtidens jobb och framtidens folkrörelse. Efter åtta år med ensidiga skattesänkningar och dålig produktivitetsutveckling ser vi att Sverige står och stampar. Överst på dagordningen för både Socialdemokraterna och LO är att få ner den alldeles för höga arbetslösheten. För det krävs bättre förutsättningar för handel och svensk export.

Genom historien har arbetarrörelsens båda grenar i vårt land, den fackliga och den politiska, stått upp för frihandel och öppenhet. Sverige har visat att det är möjligt att förena en politik för fri och rättvis handel med exempelvis höga miljökrav och ett starkt skydd för arbetstagarnas rättigheter. Handeln med övriga världen är en viktig för­utsättning för att klara jobben i Sverige. Svensk export behöver växa där världen växer. På så sätt hänger vårt lands ekonomiska politik, tro
på frihandel och en stark välfärd ihop.

Vi vill att Sverige fortsätter att stå upp för en fri och rättvis världshandel. Handel är ett kraftfullt verktyg för att skapa ekonomisk tillväxt, främja sysselsättning och minska fattigdom. Sverige ska arbeta för progressiva internationella handelsavtal som respekterar demokratiskt fattade beslut.

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) är ett frihandelsavtal under förhandling mellan EU och USA. Avtalet syftar till att fördjupa det transatlantiska samarbetet. TTIP kan komma att skapa världens största regionala frihandelsområde. Handelsavtalet är viktigt för tillväxt och jobb i Sverige. Det gäller givetvis Sveriges större företag, men också de små och medelstora företag som i dag inte exporterar men som om de gjorde det skulle förbättra Sveriges position som en exportnation. Ett avtal öppnar helt nya möjligheter.

Ett frihandelsavtal mellan EU och USA bör täcka alla viktiga aspekter av investeringar och handel med USA. Målsättningen är att nå ett så ambitiöst resultat som möjligt för att stödja tillväxt och sysselsättning utan att skyddet för miljön, löntagarnas intressen och människors och djurs hälsa försämras.

En del av avtalet handlar om investeringsskydd och en tvistlösningsmekanism (ISDS). Investeringsskydd är en viktig komponent för viljan att investera. Förbud mot expropriation utan kompensation och bestämmelser om en skälig och rättvis behandling finns till stor del redan i medlemsstaternas lagstiftning.
Det finns dock en berättigad kritik mot hur ISDS har fungerat tidigare. De multinationella företagen ska inte vinna mark på nationalstaters och arbetstagares bekostnad.

Vi är emot det nuvarande ISDS och vill se en reformerad tvistlösningsmekanism i TTIP. En modern investeringsskyddspolitik ska vara rättssäker och öppen och inte inskränka staters demokratiska beslutsfattande eller de fackliga rättigheterna. Socialdemokraterna och LO kommer att vara en starkt pådrivande kraft för att finna ett förbättrat investeringsskydd baserat på de grundläggande principer vi värnar.

Det är viktigt att bredda diskussionen om frihandelsavtal så att den inte bara fokuserar på investerares rättigheter utan också på företags skyldigheter. Vi vill att framtida frihandelsavtal innehåller avsnitt om hållbarhet och fackliga rättigheter som måste följas upp och vi kommer också att vara pådrivande för att stärka arbetet för hållbart företagande nationellt och globalt.

Sverige ska genom EU fortsätta driva på för fri och rättvis handel. Öppenhet är centralt för att förhandlingen ska kunna avslutas med ett gott resultat. En bred dialog med de fackliga organisationerna, näringslivet och andra intressenter är av stor vikt.

Det är oerhört viktigt för jobben och för Sveriges framtida välstånd att Sverige ökar sin export. USA är ett viktigt exportland för Sverige och för EU. EU:s varuexport till USA har ökat med 77 procent sedan 2000, medan Sveriges ökat med enbart 19 procent. Vår bestämda uppfattning är att ett handelsavtal mellan EU och USA skulle gynna den svenska exporttillväxten och handeln mellan våra länder och vara ett steg i rätt riktning mot att stävja protektionistiska trender i världen.

Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande