Fråga facket Fråga facket

Jämställdhet för tillväxt

LO har kritiskt granskat sig självt och tagit steget mot en långsiktigt hållbar fackföreningsrörelse. Nomineringsprocesserna till bolagsstyrelseposter LO förfogar över har förändrats. En process för att skapa en jämställd organisation på alla nivåer har satts i gång. Jämställdhet är enda vägen framåt. När kommer Svenskt näringslivet efter? Undrar Ingela Edlund och Kristina Mårtensson, vice ordförande för LO respektive utredningschef vid Kommunal.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Västerbottens-Kuriren 23 maj 2014

I dagarna hålls Tillväxtdagarna i Umeå. Politiker och företagare, forskare och företrädare för intresseorganisationer samlas under ett par dagar för att diskutera vad som krävs för att skapa långsiktiga lösningar för en hållbar samhällsutveckling – politiskt, socialt och ekonomiskt.

En kärnfråga för en hållbar tillväxt är att jämställdheten ökar på de arenor som har inflytande över samhällsekonomi, näringsliv och arbetsmarknad. I dag ser vi överlag ett mönster av att kvinnor inte i tillräcklig utsträckning finns representerade på beslutsfattande poster.

Det är inte rimligt.

För det första är det en fråga om makt. Kvinnor måste ha tillgång till makt och inflytande på samma villkor som män.

För det andra är det en fråga om rättvisa och demokrati. En systematisk bortsortering av kvinnor från maktpositioner skapar ett medborgerligt B-lag.

För det tredje handlar det om möjligheterna att ta goda beslut. För det krävs en blandning av olika erfarenheter och perspektiv.

Politiker, företag och fackföreningar måste ta sitt ansvar och bryta mansdominansen på de poster där centrala beslut tas. Framtiden är för viktig för att enbart avgöras av män.

LO har inte levt upp till uppdraget att på ett rättvist sätt representera våra medlemmar. En rapport som vi släppte i höstas visades att kvinnors inflytande i LO brast på flera sätt. Mönstret var klassiskt: ju mer makt, ju färre kvinnor.

En del av den ojämställda representationen beror på att LO-förbunden verkar på en könsuppdelad arbetsmarknad med flera små mansdominerade och några få kvinnodominerade förbund. Men den förklaringen räcker inte. Rapporten visade också att utvecklingen har gått framåt, LO blir mer och mer jämställt.

Men den takten räcker inte.

Därför har LO-styrelsen antagit ett handlingsprogram för att ge kvinnor och män lika tillgång till makt och inflytande inom organisationen. Till skillnad från Svenskt näringsliv ställer vi oss bakom ett krav på kvotering till bolagsstyrelser.

Redan i dag har LO förändrat sina nomineringsprocesser till de bolagsstyrelseposter vi förfogar över. Men viktigare är att vi satt i gång en process för att skapa en jämställd organisation på alla nivåer, vare sig det gäller interna arbetsgrupper, utbildningar och sättet att hantera sakfrågor.

Fackets styrka och relevans hänger på att medlemmarnas behov och intressen tillvaratas. Då kan inte hälften av medlemmarna lämnas utanför.

Jämställdhet är enda vägen framåt. LO har kritiskt granskat sig självt och tagit steget mot en långsiktigt hållbar fackföreningsrörelse. När kommer Svenskt näringslivet efter?

Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande
Kristina Mårtensson, utredningschef på Kommunal