Fråga facket Fråga facket

LO: Så kan fler bo i billiga bostäder

Dagens bostadsbrist har lett till kraftigt ökade bostadspriser och hyresnivåer som utestänger stora grupper från bostadsmarknaden. Bristen på bostäder bidrar också till högre arbetslöshet eftersom det hindrar människor från att söka sig till regioner där jobben finns.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i battrestadsdel.se 25 november 2020

Även om bostadsbyggandet har stigit under 2000-talet är det inte tillräckligt. För att klara av bostadsförsörjningen måste byggandet och då särskilt utbudet av billigare bostäder öka.

Boverket bedömer att det behöver byggas drygt 64 000 bostäder per år de kommande tio åren för att hänga med i den demografiska utvecklingen. Samtidigt ligger produktionstakten i dag på cirka 45 000–50 000 bostäder per år.

I en ny rapport, Bättre bostadsförsörjning, som LO tagit fram är utgångspunkten att bygga vidare och utveckla det system som finns. Målbilden är att stänga gapet mellan dagens produktionstakt och det demografiskt betingade behovet, vilket ungefär motsvarar en ökning på 25-30 procent jämfört med dagens byggtakt.

I rapporten föreslås förändringar på sex huvudsakliga områden:

1. Sänkta byggkostnader
Sverige behöver stärka produktiviteten och sänka byggkostnaderna främst genom att se över regelverk, skapa en stabilare byggtakt, öka det seriella byggandet och stärka konkurrensen på materialsidan.

2. Tydligare ansvar och större befogenheter för kommunerna 
Kommunerna brister i sitt bostadsförsörjningsansvar. Staten behöver förtydliga bostadsförsörjningsuppdraget genom att ta fram kommunala byggtal med avseende på såväl totalvolym som olika upplåtelseformer och kostnadssegment till vilka man knyter tydliga ekonomiska incitament i form av viten och statsbidrag. Kommunerna behöver också få större befogenheter inom plan- och markpolitiken så att man bättre kan påverka takten i bostadsproduktionen och löpande säkerställa tillgången till byggbar mark. 

3. Bättre och mer rättvisa finansieringsvillkor
De flesta länder har en betydande offentlig finansiering av billigare hyresrätter. Svenska staten borde bidra till finansieringen av hyresrättsproduktionen genom statliga lån med långa löptider för att minska ränterisken för investerarna. Därtill behöver de skattemässiga villkoren mellan upplåtelseformerna utjämnas genom att skatten på det ägda boendet höjs, särskilt för bostadsrätter.

4. Ge allmännyttan bättre förutsättningar
Rättsläget för de allmännyttiga bostadsbolagen är osäkert efter att regelverket förändrades genom Allbolagen 2010. Detta har gjort att Allmännyttan fått sämre förutsättningar att bidra till bostadsförsörjningen. Lagstiftningen bör förtydliga att allmännyttan inte omfattas av LOU samt att lägre avkastningskrav kan användas i enskilda investeringsobjekt.

5. Lätta på kreditrestriktionerna
Flera hushåll stängs i onödan ute från ägarmarknaden på grund av dagens kreditregleringar. Genom att höja bolånetaket för personer under 35 och genom att staten tydligt beslutar om en regel för slopande av amorteringskraven vid markant högre räntenivåer än idag kan bankerna ge lån till fler hushåll som egentligen är kreditvärdiga men som hindras av regelverken. 

6. Hjälp fler med låga inkomster in på hyresmarknaden
Även vid mer rimliga hyresnivåer har stora delar av befolkningen i dag svårt att klara hyran i nyproduktionen på grund av låga inkomster, för kort kötid eller sociala problem. Vid sidan av ett ökat utbud av billigare bostäder behöver bostadsbidragen utvecklas för att kunna hjälpa något fler. Tillgången på sociala kontrakt behöver säkras. För grupper utan sociala problem men med bristande ekonomi bör hyresgarantier användas i högre utsträckning. 

Bostadskön bör reformeras så att rak kötid inte blir enda kriteriet för förmedling av hyresbostäder. Vid sidan av kötid bör fler objektiva behovskriterier vägas in. Med ovanstående åtgärder skulle den svenska bostadsförsörjningen kunna förbättras betydligt med högre tillväxt och ökad trygghet för medborgarna som resultat.

Peter Gerlach, enheten för ekonomisk politik på LO