Fråga facket Fråga facket

LO står upp för kvinnligt företagande

Välfärd Så tar Almega åter en sväng med sleven på temat ”LO-män som hatar kvinnor” för att kritisera det förslag LO presenterat för att säkra att välfärdens medel används på rätt sätt. Förutom att själva greppet ”könskrig” är tröttsamt, så är det gravt missvisande. Det skriver Joa Bergold, välfärds- och jämställdhetspolitisk utredare, LO


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetarbladet 17 okt, i Norran den 22 oktober 2013, i Eskilstuna kuriren den 25 oktober, i NWT den 31 oktober.

Det förslag som LOs 14 medlemsförbund enhälligt ställt sig bakom är kortfattat detta. Utgångspunkten är att skattepengar som avsatts till välfärden också ska användas till att utveckla och förbättra välfärden. Därför har LO föreslagit att en ny form av bolag ska gälla för de privata välfärdsföretagen: samhällsbolag. Till skillnad från de nuvarande privata aktiebolagen som syftar till att generera vinst åt sina ägare, ska samhällsbolagen vara samhällsnyttiga. LO är övertygade om att vård, skola och omsorg bör ägas och brukas av oss alla och att det är ett gemensamt intresse att förvalta våra resurser på bästa sätt.

Förslaget om samhällsbolag är inte en fråga om vinstförbud, som företag och debattörer ofta vill få det att framstå. LOs förslag ger utrymme till vinst, men inte till priset av försämrad verksamhet. Dessutom föreslår vi att det ska vara möjligt för kommuner och landsting att teckna så kallade driftsavtal med andra välfärdsaktörer för att säkerställa en trygg och smidig tillgång på skola, vård och omsorg.

Syftet är inte heller, som Ulf Lindberg vill få det att framstå, att strypa möjligheten för seriösa företagare som vill förverkliga sina idéer om en bättre välfärd. Inom samtliga välfärdssektorer finns en stark tendens till ägarkoncentration. Stora riskkapitalägda koncerner köper systematiskt upp mindre, alternativa utförare. Många av dessa mindre utförare är kvinnliga entreprenörer. Genom att göra det mindre attraktivt för riskkapitalbolag med höga avkastningskrav och Kort ägarhorisont att etablera sig inom välfärdssektorerna skapas ett större utrymme för de företagare som vill vara med och skapa till exempel en förskola med konstinriktning, en mödravård inriktad mot hbtq-föräldrar eller en vårdcentral med ett helhetsperspektiv på människan att utvecklas från sina egna förutsättningar.

Tack vara att frågan om vinster i välfärden är uppe på dagordningen sker idag en övergripande genomgång och uppstramning av de villkor som ska gälla för privata utförare inom välfärdssektorn, både på regeringsnivå och i form av frivillig samverkan mellan parter och organisationer inom välfärdssektorn. Allmännytta, långsiktighet och kvalitet är ledorden, där LOs förslag kan bidra till en förbättrad välfärd.

Till sist, för att återknyta till Lindbergs kamp för jämställdhet, skulle man önska att han även var villig att ge röst och ta ansvar för de kvinnor som är anställda inom de branscher där Almega verkar. Det krävs stora satsningar på välfärdstjänsterna för att klara att rekrytera personal för att klara de framtida behoven. Ska den gemensamma viljan att betala för sådana satsningar vara obruten får det inte finns något tvivel om att våra gemensamma medel går till det de är avsedda för, välfärdstjänsterna och de arbetar inom dem. Fokus för den offentliga debatten måste föras tillbaka från företagens rätt att etablera sig till brukarnas och anställdas rätt till goda villkor.

Privatiseringar och företagskonkurrens är inte den dynamiska jämställdhetskraft det framställs som. Jämställdheten kommer när vi satsar på att använda våra gemensamma medel med precision till förbättrade arbetsvillkor och löner för de anställda, och vård- och omsorg för alla som behöver det.

Joa Bergold
Välfärds- och jämställdhetspolitisk utredare, LO