Fråga facket Fråga facket

LO vill få in regler om trakasserier i avtalen

REPLIK DN DEBATT 8/2. Lena Svenaeus pekar på att det i Sverige inte finns några kollektivavtal som konkret reglerar de olika stegen i arbetsgivarens utredningsskyldighet eller som anger offrens rättigheter. Påståendet är korrekt. LO har, trots att vi försökt genom åren, inte lyckats få till stånd några sådana. Vi kommer nu att utreda om kollektivavtalen i större utsträckning än hittills kan användas för att nå det självklara målet om ett arbetsliv utan sexuella trakasserier, skriver Sofie Rehnström, jurist på LOs avtalsenhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på dn.se 9 februari 2018

Metoo-debatten och dess enorma genomslag har inneburit att fler och fler engagerar sig i den viktiga frågan om sexuella trakasserier. Frågan som många av oss ställer är hur dessa allvarliga kränkningar kan ha fått fortgå så länge. En stor del av trakasserierna äger rum på arbetsplatserna. En viktig följdfråga blir därför om vi har de verktyg som krävs, i lagstiftning eller kollektivavtal, för att på ett effektivt sätt åtgärda problemet?

Vi håller med Lena Svenaeus om att sexuella trakasserier på arbetsplatserna bäst bekämpas med en lagstiftning som fylls ut av kollektivavtal som dels konkret reglerar vad arbetsgivaren och facket ska göra för att förebygga trakasserier, och dels tydliggör offrens rättigheter. På så sätt skulle parterna kunna övervaka och kontrollera att regelverken följs och att sanktionerna blir effektiva. Det är en möjlighet som varken Diskrimineringsombudsmannen eller Arbetsmiljöverket har idag.

LO-kollektivets kvinnor utsätts i större utsträckning än andra för sexuella trakasserier i sitt arbete av kunder, brukare, patienter och andra utomstående. Den situationen täcks inte av diskrimineringslagen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Enligt LOs uppfattning är detta en allvarlig brist i lagstiftningen. Även detta skulle på ett effektivt sätt kunna regleras i kollektivavtal.

Vi välkomnar metoo-debatten och den åtgärdsdiskussion som bland andra Lena Svenaeus bidrar till. Stora, allvarliga samhällsproblem har sällan enkla lösningar. Flera olika åtgärder behövs, och arbetsgivarna har naturligtvis ett särskilt ansvar för att förebygga hot och sexuella trakasserier. Från LO:s sida har vi bland annat pekat på behoven av att skapa fler trygga anställningar, få bort ensamarbetet och skärpa det förebyggande arbetsmiljöarbetet bland annat genom riskanalyser. 

LO kommer också att utreda om kollektivavtalen i större utsträckning än hittills kan användas för att nå det självklara målet om ett arbetsliv utan sexuella trakasserier.

Sofie Rehnström, jurist på LOs avtalsenhet