Fråga facket Fråga facket

LO vill inte ha fler låglönejobb

Publicerad i Hallands Nyheter den 25 augusti 2010 Regeringen vill naturligtvis inte säga det själv, men det är ändå uppenbart: Dess politik syftar till att stimulera framväxten av låglönejobb. För regeringen är ökade inkomstskillnader inget...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Hallands Nyheter den 25 augusti 2010

Regeringen vill naturligtvis inte säga det själv, men det är ändå uppenbart: Dess politik syftar till att stimulera framväxten av låglönejobb. För regeringen är ökade inkomstskillnader inget problem, det är en
politisk strategi. Den som tvivlar kan läsa regeringens finanspolitiska råd som konstaterar att: regeringens jobbpolitik skapar fler jobb under förutsättning att lönerna sänks för Sveriges löntagare

Trots sitt löfte om att minska det de kallar ”utanförskapet”, har arbetslösheten ökat med ytterligare 100.000 under de fyra år som den borgerliga regeringen har styrt. Behovet av ytterligare jobb i Sverige är
således stort men det behöver inte ske till priset av sämre löner. Kombinationen av fler jobb och bättre löner är möjlig, men det kräver mer ambitiösa satsningar från bland annat staten. Regeringens övertro på
marknadsmekanismerna gör dock att den ratar sådana åtgärder.

Lika viktigt som kravet på fler jobb är kravet på bra jobb. Vad vi har råd med avgörs av värdet på de varor och tjänster vi producerar. För att inte halka efter och försämra vår standard måste vi utveckla våra
företag och vår yrkesskicklighet. Ett jämlikt samhälle förutsätter samtidigt att alla ges möjlighet till utveckling.

I nuläget är jobben för få men när konjunkturen vänder kommer fler och nya arbeten. I tider som dessa vore det därför mer lämpligt att ge människor stöd och möjlighet att öka sin kompetens och sin kunskap. På
så sätt står de väl rustade att ta de nya jobben när det är dags.

Att regeringen saknar stöd för sin lönepressarstrategi framgår också av den undersökning som Novus opinion gjort på uppdrag av LO. 1.000 personer ombads bland annat att ta ställning till vilket av följande två
påståenden de instämmer mest med.

· Sverige bör uppmuntra att fler jobb skapas, ÄVEN om det innebär att en arbetsmarknad med låga löner växer fram.
· Sverige bör uppmuntra att fler jobb skapas, MEN det får inte innebära att en arbetsmarknad med låga löner växer fram.

Av samtliga svarande instämmer 61 procent i att nya jobb inte får innebära att en arbetsmarknad med låga löner växer fram. 32 procent anser att fler nya jobb bör skapas även om de innebär låga löner. 6 procent
låter bli att ta ställning genom att svara vet ej.

Medlemmar i LO-förbund tar i betydligt större utsträckning än genomsnittet ställning för det andra av de två påståendena – att nya jobb inte får innebära en arbetsmarknad med låga löner. Hela 80 procent av
LO-förbundens medlemmar svarar att det stämmer bäst in på vad de tycker, och bara 12 procent instämmer i att nya jobb bör skapas även om det innebär låga löner. 8 procent svarar att de inte vet.

Resultatet är inte så konstigt. De flest vill att Sverige ska fortsätta att utvecklas och inser att det kräver konkurrenskraftiga företag som har möjlighet att betala bra löner. En sådan politik förutsätter
dock en socialdemokratiskt ledd regering.

Wanja Lundby-Wedin, LO-ordförande