Fråga facket Fråga facket

Löntagare måste kunna lita på sjukförsäkringen

Fler hamnar i kläm när de får sjukpenningen indragen av Försäkringskassan. De som drabbats av sjukdom måste få ekonomisk trygghet och en rättssäker bedömning. Regeringen bör se över sin styrning av Försäkringskassan, skriver Torbjörn Johansson och Kjell Rautio, LO


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på svd.se 3 november 2017

Allt fler får sin sjukpenning indragen av Försäkringskassan. Ute bland våra medlemmar blir upprördheten allt större och vi ser hur fler hamnar i kläm när kassans bedömningar blir hårdare. LO-förbundens kvinnliga medlemmar drabbas värst men även många tjänstemän råkar illa ut. Detta märks även i det växande antalet reportage i pressen, där enskilda vittnar om att Försäkringskassan gjort en orimlig bedömning av deras arbetsförmåga. LO varnade redan 2015 för att regeringens siffermål inom sjukförsäkringen kan göra att sjuka kastas ut, och nu börjar vi se resultatet av det. Det handlar om personer som arbetar deltid och som under pågående rehabiliteringen har uppmanats av handläggare på Försäkringskassan att säga upp sig. Trots att arbetsgivarna har anpassat arbetsuppgifterna till den sjukskrivnes arbetsförmåga och att läkare bedömer att det finns god prognos för den sjukskrivne att återgå till ett heltidsjobb.

Detta leder till att det som borde vara sjukförsäkringens huvuduppgift, det vill säga att ge de som drabbats av sjukdom som nedsätter arbetsförmågan en ekonomisk trygghet och en rättssäker bedömning, nedprioriteras på bekostnad av att pressa ner sjukpenningtalet. Det blir extra problematisk om vi be­aktar att regeringen, förutom att avskaffa den bortre tidsgränsen, valt att utan några större justeringar rulla på med de hårt kritiserade tidsgränserna vid 90, 180 och 364 sjukdagar. Visst har regeringen under mandatperioden tagit steg i rätt riktning på sjukförsäkringsområdet. Det handlar framför allt om avskaffandet av den bortre parentesen, höjningen av inkomsttaket i sjukförsäkringen och förbättringen av ersättningen till dem med sjukersättning. Men mycket mer måste göras för att rätta till det tuffare regelverk som infördes av Alliansregeringen och som arbetarrörelsen själv kritiserade under förra valrörelsen. 

Det handlar om att höja inkomsttaket rejält och återupprätta inkomstbortfallsprincipen i sjukförsäkringen, så att åtminstone 80 procent av de anställda får 80 procent i ersättning. Men regeringen måste också se till att kvalifikationskraven för att beviljas sjukersättning (förtidspension) blir rimligare och att de som får ersättning kan leva på den.
Just nu ligger en socialdemokratisk motion om sjukförsäkringen på riksdagens bord. I motionen krävs en ”översyn av sjukförsäkringens tidsgränser och Försäkringskassans tillämpning av rättspraxis i syfte att säkerställa en rättssäker sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom.” Detta är krav som LO anser är både nödvändiga och viktiga för att återupprätta förtroendet för sjukförsäkringen som trygghetssystem.

Ska vi långsiktigt och varaktigt motverka sjukfrånvaron måste vi bli bättre på att bekämpa orsakerna till ohälsa och sjukskrivning. Det gör man inte genom att kortsiktigt och ensidigt, via lagstiftnings- eller praxisskärpningar, pressa ner nivån på Försäkringskassans sjuk- och ohälsotal. Grunden är istället ett rymligare arbetsliv som bättre tar tillvara på vår faktiska arbetsförmåga och ser till att det finns ett effektivt system för återgång till arbete för den som behöver det.

LO anser att regeringen omgående bör ompröva målet till Försäkringskassan om att pressa ner sjukpenningtalet och ordentligt se över regelverket vid sjukförsäkringens tidsgränser samt Försäkringskassans rätts­tillämpning. De löntagare som avstått löneutrymme för en trygg och rättssäker sjukförsäkring måste kunna lita på att den finns där den dag de behöver den. Arbetsplatser med god arbetsmiljö och en sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet skapar inte bara friskare och mer kreativa anställda utan ökar också jämlikheten. Det är bra för hela samhällsekonomin. Man blir inte friskare för att man blir fattig.
 
Torbjörn Johansson LOs avtalssekreterare
Kjell Rautio, utredare hos LO