Fråga facket Fråga facket

Miljöbilar – snart bara för de rika

Det är nedslående att konstatera att de förslag som nu ligger på regeringens bord endast ger hög¬inkomst¬tagare och personer med tjänstebil ekonomiska morötter att välja miljövänligt, skriver Berit Müllerström, LO, och Fredrik Daveby, Motormännens Riksförbund.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Svenska Dagbladet 14 november 2016

Vanliga bilister riskerar en i snitt 40-procentig höjning av bilskatten.

Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030, ett mål som politik, miljörörelse och näringsliv sluter upp bakom, så även vi. Samtidigt kan vi konstatera att de utsläppsnivåer vi har i dag är oförenliga med Parisavtalets målsättning om att minska den globala uppvärmningen.

Som Sveriges största företrädare för arbetare och bilister, delar vi en gemensam oro.

När vi läser Bonus-malus-utredningen, som går ut på att fordon med låga koldioxidutsläpp ska premieras genom en bonus medan fordon med höga koldioxidutsläpp belastas med högre skatt, undrar vi var de vanliga bilisterna tog vägen? De som inte är höginkomsttagare med tjänstebil.

Vi behöver bygga ut kollektivtrafiken kraftigt i tätorter. Men det räcker inte. De som arbetar inom hemtjänsten eller på ett lager, dit inte kollektivtrafiken går eller gör det tillräckligt ofta, är beroende av bilen för att kunna ta sig till och från jobbet. Detsamma gäller för de föräldrar som dagligen sparar flera timmar med hjälp av bilen när de lämnar, hämtar eller skjutsar barnen till olika aktiviteter. Dessa grupper som har högst vanliga löner och som inte har råd att köpa en supermiljöbil - hur ska de ges förutsättningar att kunna delta i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta?

Hela Sverige och alla i Sverige ska ges möjlighet att välja miljövänligt. Därför blir det fel när främst företag och höginkomsttagare får ta del av det ekonomiska stödet, på bekostnad av vanliga bilister. Det är framförallt företag som köper nya bilar i dag; cirka 60 procent av nybilsförsäljningen och över 90 procent av supermiljöbilsförsäljningen går till företagen. Går då inte tjänstebilarna vidare till en begagnatmarknad, där normalinkomsttagare ges möjlighet att köpa en miljövänligare bil? Både bransch, myndigheter och politiker vet vid det här laget att en stor andel av miljöbilarna försvinner utomlands, då andrahandsmarknaden för dessa bilar ofta är bättre där än i Sverige.

Framtidens transportbehov kommer inte att kunna tillgodoses med endast eldrift. Andra fossilfria alternativ behöver lyftas fram. Redan i dag kan vi köpa diesel med hela 50 procents inblandning av biodrivmedel. Den svenska fordonsgasen består till över 70 procent av biogas och andelen ökar årligen. Forskningen på syntetisk biobensin går framåt och fordonsetanolen kan produceras hållbart här i norra Europa, utan att konkurrera ut produktionen av livsmedel. Nya anläggningar för inhemsk produktion av andra generationens biodrivmedel från skogsråvara är under uppbyggnad och i provdrift. Utvecklingen i branschen kan ge stor effekt på svenska arbetstillfällen och på efterfrågan av skogs- och jordbruksråvaror. Vi stödjer därför Miljömålsberedningens förslag om att stabila villkor för biodrivmedel snabbt behöver tas fram för att minska vägtransporternas utsläpp. Biogas och andra biodrivmedelskompatibla fordon bör rimligen kunna premieras på samma sätt som el- och laddhybridfordon, då det kan visas att dessa fordons totala klimatpåverkan i många fall är lika liten eller mindre.

Det är vanliga arbetstagare, inte sällan i glesbygd, som får svårt att bekosta inköp av nya miljövänligare bilar. Med biodrivmedel kan vanliga bilister och arbetstagare tanka miljövänligt i sin befintliga bil utan att behöva köpa en ny, dyr elbil. Därför ser vi det som helt avgörande att det ges ekonomiska fördelar om man fyller tanken med biodrivmedel.

Det är nedslående att konstatera att de förslag som nu ligger på regeringens bord endast ger höginkomsttagare och personer med tjänstebil ekonomiska morötter att välja miljövänligt. Men vanliga bilister, som inte har tillräckligt höga inkomster för att ta del av dessa förmåner, riskerar en i snitt 40-procentig höjning av bilskatten i den liggande Bonus-malus-utredningen, vilket kommer att slå hårt mot plånboken.

Det är inte heller så att det saknas pengar i systemet till ekonomiska morötter för vanliga bilister. 2015 presenterade Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI, en rapport om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Utredningen visade att bilisterna betalar in dubbelt så mycket skatt som bilismen orsakar, medan andra trafikslag inte ens betalar sina egna kostnader. Med andra ord finns pengar i systemet, om bara skattepengarna används inom det område som beskattas.

Nu väntar vi på en politik som inte bara gynnar företag och höginkomsttagare, utan som ger alla arbetstagare och bilister i Sverige möjlighet att vara en del av den gröna omställningen.

Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO

Fredrik Daveby, vd, Motormännens Riksförbund