Fråga facket Fråga facket

Ny global överenskommelse ökar pressen på världens ledare

Det måste vara möjligt för människor att gå från den informella till den formella ekonomin. Det enades arbetsgivare, arbetstagare och regeringar om vid FN-organet ILO:s senaste konferens. Beslutet är viktigt – nu kan en stor del av världens befolkning börja hoppas på ett bättre och mer rättvist arbetsliv


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerat i Tvärdrag 23 juni 2015

MER ÄN HÄLFTEN av den arbetande befolkningen runt om i världen arbetar i den informella ekonomin. Kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet är särskilt stora i den informella ekonomin. Att tvingas arbeta för låg lön, i avsaknad av socialt skydd och i en farlig arbetsmiljö är ofta verkligheten för den som tvingas in i den informella ekonomin. När alternativ saknas tvingas människor att söka arbete där grundläggande rättigheter saknas. Ingen människa väljer av fri vilja att arbeta i den informella ekonomin, de arbetar där för att inga andra möjligheter finns. Det är också den grundläggande utgångspunkten för överenskommelsen.

DEN SOM TVINGAS arbeta i den informella eller oreglerade ekonomin saknar många av de rättigheter som ILO verkar för ska finnas inom ramen för det anständiga arbetet. I till exempel Filipinerna befinner sig var fjärde arbetare i den informella ekonomin, enligt ILO. Och efter tyfonen ”Bopha” 2012 miste många arbetare sina hem och inkomstkällor i from av kokosträden, utan någon kompensation.

DEN UNIVERSELLA överenskommelsen har förhandlats under två år, arbetsgivare och arbetstagare har stått långt ifrån varandra i frågor om levnadslön, utformning av arbetsmiljöskydd och arbetstagares rättigheter. En förutsättning för att människor ska kunna lämna otrygghet och lågproduktiva jobb är att de åtminstone omfattas av de grundläggande rättigheter som återfinns i överenskommelsen. I förhandlingen drev den svenska regeringen att alla former av korruption måste motverkas. Avgörande är också att det finns stabila skattesystem och att all form av skatteflykt måste förhindras för att människor ska omfattas av socialt skydd.

DEN STÖRSTA gruppen i denna sektor är kvinnor – därför var det av stor betydelse att det efter långa förhandlingar gick att enas om att alla former av diskriminering ska motverkas, med särskilt fokus på könsrelaterat våld.

NU ÄR DET upp till ILO:s medlemsländer att ta ansvar och leva upp till innehållet i överenskommelsen. Även om överenskommelsen inte är bindande kommer den att spela en avgörande roll i att vägleda länder i rätt riktning. Omkring 60 procent av all global handel i den formella ekonomin är beroende av det arbete som utförs genom oklara och illegala leverantörskedjor i den informella ekonomin.

EU OCH USA – som står för en stor del av handelsavtalen i världen – har en viktig roll att spela. Genom att implementera denna överenskommelse på hemmaplan kan de också skapa möjligheter för andra länder att förbättra arbetsvillkoren för dem som arbetar i den informella ekonomin, bland annat genom det allmänna preferenssystemet. Lika viktigt är det att båda arbetsgivare och arbetstagare praktiskt kan enas om en agenda för att fler ska kunna leva på sin lön, påverka sitt arbete och kunna möta en ljusare framtid.

Faradj Koliev doktorerar i Statsvetenskap vid Stockholms universitet och är medlem av Tvärdrags redaktionskommitté.
Oscar Ernerot arbetar på LOs internationella enhet för fullsysselsättning och globala fackliga rättigheter.

Faradj Koliev och Oscar Ernerot