Fråga facket Fråga facket

Öka kvaliteten i gymnasieskolan

Arbetsmarknad Publicerad i Corren 29 mars 2011 Den 22 mars medverkade jag på konferensen Vuxenutbildning i samverkan och utveckling i Linköping, där många som arbetar med vuxnas lärande samlas för att lära mer om lärande. Det gjorde jag med glädje. Vuxen...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Corren 29 mars 2011

Den 22 mars medverkade jag på konferensen Vuxenutbildning i samverkan och utveckling i Linköping, där många som arbetar med vuxnas lärande samlas för att lära mer om lärande.
Det gjorde jag med glädje. Vuxenutbildningen är något som vi kunnat vara väldigt stolta över i Sverige. Att få en andra chans att bygga på sina kunskaper som vuxen är viktigt för att ge människor större
möjligheter på arbetsmarknaden, men också att växa som människa.

Det är alldeles för många unga som inte får en fullständig gymnasieutbildning idag. Oavsett vilken anledningen är, så måste möjligheten finnas att komplettera sina kunskaper senare i livet. Den möjligheten
finns inte för tillräckligt många idag. Därför är det dags för en rejäl satsning på vuxenutbildning och folkbildning. LO anser att det behövs en bred satsning på bildning och utbildning för att tillmötesgå de
behov som finns hos dem som aldrig fick chansen eller inte lyckades vid första försöket. Vuxenutbildning och möjligheten att lära nytt är också avgörande för svensk tillväxt för att arbetsgivare ska kunna
erbjudas den kompetens som efterfrågas.

Men det behövs också rejäla satsningar på gymnasieskolan för att fler unga ska kunna lämna den med fullständiga betyg och väl förberedda för ett jobb inom den sektor eller bransch som de har inriktat sig mot.
Ska vi klara framtidens försörjning av arbetskraft, så måste kvaliteten i gymnasieskolan lyftas, framför allt på de yrkesförberedande utbildningarna.

Nu introducerar regeringen lärlingsutbildning som botemedel mot avhopp och ofullständiga betyg. LO motsätter sig inte lärlingsutbildning. Gymnasiala lärlingsutbildningar kan vara ett alternativ för vissa
elever, branscher, smala yrken eller där elevunderlaget är litet. Men det ska inte finnas vare sig skillnader i ambitioner eller kvalité mellan skolförlagd yrkesutbildning och lärlingsutbildning.

Hela idén om lärlingsutbildning förutsätter tillgång till arbetsplatser. Men alltför ofta uppfylls inte utbildningskraven på den arbetsplatsförlagda utbildningen och dessutom är tillgången begränsad.

Därför är det så viktigt att utbildningarna kvalitetssäkras. En del i detta är tillkomsten av nationella programråd där branschernas parter finns representerade. Nästa steg måste bli att kvalitetssäkra
införandet av den nya yrkesutbildningen på regional eller lokalnivå. Här måste samverkan mellan skola och arbetsliv utvecklas och förutsättningar skapas för att branschernas parter ska få möjlighet att vara
med och bidra till god kvalité.

LOs uppmaning till regeringen är att säkerställa resurser till både de nationella och regionala eller lokala programråden för att kvalitetssäkra de yrkesrelevanta delarna i gymnasiets yrkesprogram. Satsningen
på yrkesutbildningen, såväl i skolan som på arbetsplatsen, ger yrkesstolta ungdomar förberedda för morgondagens arbetsliv. Företagen får de kunskaper och färdigheter de efterfrågar, vilket ger de bästa
förutsättningarna för unga människor att få ett arbete.

Wanja Lundby Wedin, LOs ordförande