Fråga facket Fråga facket

Orimligt hänvisa sjuka till fiktiva jobb

Det är inte rimligt att Försäkringskassan kan fortsätta att hänvisa sjuka människor till fiktiva arbeten. Istället måste Försäkringskassan ges en lagreglerad skyldighet att pröva den försäkrades arbetsförmåga mot faktiskt existerande arbeten, skriver ordförandena för LO, TCO och Saco


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Svenska Dagbladet 23 juni 2019

Antalet och andelen sjukskrivna som får avslag på sjukpenning efter sex månaders sjukskrivning har under de senaste åren ökat mycket kraftigt (mellan 2014 och 2017 ökade avslagen från ca 1 procent till 8,5 procent). Detta sker ibland trots att det finns en pågående rehabilitering och prognosen är god för återgång i arbete. Bland avslagen är över 80 procent kvinnor och till stor del handlar det om psykiatriska diagnoser. Allt fler av fackförbundens medlemmar har därför vänt sig till sina förbund för juridisk hjälp
Försäkringskassan är en myndighet som styrs utifrån lagstiftning och direktiv från regeringen. Samtidigt har styrningen bidragit till att besluten från Försäkringskassan ibland varit otydliga och svårbegripliga – både för den försäkrade och för experter. Försäkringskassan har i en del fall uppgett att medlemmen har arbetsförmåga i ”arbete med telefon” eller ”hemarbete”. Någon analys av vilka konkreta arbeten det kan handla om görs inte. Istället hänvisar försäkringskassan till fiktiva arbeten som inte finns på dagens arbetsmarknad.

Möjligheten att besluten ändras efter avslag vid ett överklagande är ytterst begränsad. Dessutom visar Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) att i vilken utsträckning en domstolsprövning av FK:s beslut leder till en ändring varierar stort mellan olika delar av landet. Detta understryker behovet av en förtydligad lagstiftning.

Kommunikationen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården har även stor förbättringspotential.  Exempelvis har behandlande läkare stött på krav på att funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar ska påvisas genom direkta observationer och tester. Försäkringskassan begär kompletteringar som bedöms som onödiga och som leder till att läkarnas arbetsbelastning ökar i onödan.

Att Försäkringskassan i sina bedömningar av arbetsförmåga för normalt förekommande arbete hänvisar till fiktiva arbeten har, i kombination med begränsade och varierande möjligheter att få rätt genom att överklaga och svårigheter i kommunikationen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, allvarligt skadat sjukförsäkringens legitimitet och tilltron till försäkringen.

Efter mycket kritik, och efter att Riksdagens socialförsäkringsutskott tydligt gett uttryck för sin oro när det gäller Försäkringskassans bedömningar av sjukskrivnas arbetsförmåga, tillsatte regeringen 2018 utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (dir. 2018:26).

I januari i år kom utredningen med förslag om att göra sjukförsäkringens tidsgränser mindre stelbenta och utöka möjligheterna för sjukskrivna att komma tillbaka till sitt ordinarie arbete. Vi fackliga organisationer anser att förslagen är steg i rätt riktning. Men det behövs mer.

När utredningen nu fortsätter är det centralt att Försäkringskassan efter 180 sjukdagar ges en lagreglerad skyldighet att pröva den försäkrades arbetsförmåga mot ett normalt förekommande och faktiskt existerande arbete. Det är inte rimligt att man fortsätter att hänvisa sjuka människor till arbeten som faktiskt inte finns på arbetsmarknaden. En sådan förändring skulle samtidigt tydliggöra hur den försäkrade vid ett avslag kan gå vidare. Ska detta sedan bli verklighet krävs en tydlig vilja hos regering och riksdag att faktiskt erbjuda en sjukförsäkring som är anpassad till verklighetens arbetsmarknad.

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Eva Nordmark TCOs ordförande
Göran Arrius, Sacos ordförande