Fråga facket Fråga facket

Så skapar vi ordning på EU:s arbetsmarknad

LO och S: Utstationeringsdirektivet en början – här är våra tre krav för framtiden


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 16 april 2014

Den fria rörligheten inom EU:s gränser bidrar till mer handel, ökad tillväxt och fler jobb. Det är en av EU:s största framgångar. Men en gemensam marknad kräver gemensamma spelregler. LO och Socialdemokraterna har alltid värnat om och kämpat för alla arbetstagares lika värde oavsett nationalitet. Alla som jobbar i Sverige ska ha lika bra avtal och villkor, oavsett var de kommer ifrån.

I dag röstar Europaparlamentet om det så kallade genomförandedirektivet, som är kopplat till EU:s regler om företag som utstationerar sin personal till ett annat EU-land. Efter långa och svåra förhandlingar kommer det med stor sannolikhet att antas. LO och Socialdemokraterna välkomnar direktivet eftersom det kommer att förbättra möjligheterna att lösa de praktiska problem som uppstår när företag i andra EU-länder placerar sin personal i Sverige.

Krav på gränsöverskridande samarbete och informationsutbyte mellan myndigheter, kontrollmekanismer, tydligare definitioner av utstationering och möjlighet att införa huvudentreprenörsansvar är flera exempel på åtgärder som vi anser nödvändiga för att förbättra situationen för utstationerade arbetstagare. Vi är eniga i stödet till förslaget och ser det som ett steg i rätt riktning. Men de nya reglerna är inte en lösning på de grundläggande problemen på arbetsmarknaden.

Den moderatledda regeringen har infört nationell lagstiftning som kränker förhandlings- och strejkrätten genom att omöjliggöra för facket att genom kollektivavtal garantera likabehandling av alla arbetstagare på svensk arbetsmarknad. Tunga internationella institutioner, som FN-organet ILO:s expertkommitté och Europeiska Sociala Kommittén, har riktat skarp kritik mot den svenska lagstiftningen.

För att nå fri rörlighet på EU:s inre marknad, där löntagare behandlas lika istället för att utnyttjas eller diskrimineras, kommer det att krävas ytterligare lagändringar, både i Sverige och i EU.

Socialdemokraterna och LO kräver därför:

För det första: en ändring av EU:s grunddirektiv om utstationering av arbetstagare. Dessutom måste den svenska lagstiftningen, lex Laval, rivas upp. Löner och andra anställningsvillkor ska regleras i kollektivavtalsförhandlingar mellan parterna – inte sättas utifrån vilket land man kommer från. Sådan diskriminering på arbetsmarknaden leder till fördomar och är en grogrund för högerextrema och främlingsfientliga krafter. Regeringens politik skapar dessutom en osund konkurrens där seriösa företag slås ut eftersom de inte kan konkurrera på samma villkor när facket är förhindrat att upprätthålla kollektivavtalet.

För det andra: huvudentreprenörsansvar i alla branscher och led, liknande det som nu finns i det kollektivavtal som Byggnads åstadkom tillsammans med Sveriges Byggindustrier. Vi vill även se en lösning som går längre och kompletterar byggavtalet. För att det ska bli heltäckande och rättvist måste ansvaret inkludera de kedjor av underleverantörer som inte är täckta av kollektivavtal. Dessutom måste man ställa krav på entreprenörerna i leverantörskedjan så att staten kan säkerställa att rätt skatter och arbetsgivaravgifter betalas in.

För det tredje: ett socialt protokoll i EU:s fördrag som grundlagsskyddar arbetstagarnas fackliga rättigheter. För att vi ska godkänna nästa stora fördragsförändring i Europaparlamentet och i riksdagen måste den innehålla ett sådant protokoll.

Detta är några av de krav vi kommer att ställa för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Det handlar på många sätt om vilket samhälle vi vill ha. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet och snart därefter är det riksdagsval. Båda valen handlar om värderingar och skillnaden mellan höger och vänster. En röst på Socialdemokraterna kommer att vara en röst för ett Europa med fri rörlighet för företag och arbetstagare, utan diskriminering och dumpade löner.

Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande
Marita Ulvskog,
EU-parlamentariker (S)
Olle Ludvigsson,
EU-parlamentariker (S)
Torbjörn Johansson,
avtalssekreterare i LO