Fråga facket Fråga facket

Satsa på yrkesutbildningarna

Visst behöver skolan förändras. Inom LO vill vi hitta nya framtidsinriktade utbildningsvägar som bättre svarar mot arbetsmarknadens behov och som bryter traditionella könsmönster. Det betyder inte att ungdomarna ska delas in i antingen teoretis...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Visst behöver skolan förändras. Inom LO vill vi hitta nya framtidsinriktade utbildningsvägar som bättre svarar mot arbetsmarknadens behov och som bryter traditionella könsmönster. Det betyder inte att
ungdomarna ska delas in i antingen teoretisk läggning eller praktiskt begåvade. Den tillbakagången säger vi nej tack till.
Det har gjorts för lite satsningar på de gymnasiala yrkesutbildningarna eftersom de utbildningarna betraktas som mindre fina än teoretiskt inriktade gymnasieutbildningar. Det är hög tid att ompröva det sättet
att se på saken, för nu råder brist på yrkesutbildad arbetskraft inom flera branscher.
Eleverna på de yrkesförberedande programmen har rätt att få en bra utbildning. Sverige behöver kvalificerad arbetskraft inom bland annat industrin, bygg- och tjänstesektorn. Allt annat leder till att Sverige
som land får sämre förutsättningar i den globala konkurrensen.
Arbetsgivarna och utbildningsväsendet måste våga bryta mönster. Det handlar om att bryta invanda beteenden och orka arbeta med sina egna värderingar om vad som är kvinnligt respektive manligt, för fortfarande
råder en traditionell uppdelning mellan pojkars och flickors val av gymnasieutbildning. Det är tuffare för unga kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden efter att de gått i gymnasiets yrkesförberedande
programmen.
Trots att flickor väljer otraditionella program med goda framtidsutsikter så har de svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än killarnas. Det gäller till exempel de tjejer som går industri- och eller
fordonsprogrammen.
År 2010 kommer det att vara brist på gymnasieutbildade inom teknik och industri och omvårdnad. Därför måste kommunerna ta större hänsyn till arbetsmarknadens behov av olika gymnasieutbildningar. För att kunna
göra det behövs en väsentligt förbättrad samverkan mellan kommunerna och arbetslivet.
Det är självklart att en lärlingsliknande utbildning måste nå minst lika goda utbildningsresultat och omfatta samma kunskapsmål som en skolförlagd gymnasieutbildning. All arbetsplatsförlagd utbildning måste
hålla hög kvalitet. Det ska krävas en kvalitetssäkring i form av en certifiering av de arbetsplatser lärandet sker.
Arbetsmarknaden kräver goda yrkeskunskaper men också bra kunskaper i andra ämnen. LO vill inte minska på kraven på svenska, engelska och matematik. Att sänka kunskapsambitionerna för yrkeseleverna skulle vara
unikt både i svensk historia och internationellt.
Det är oerhört viktigt att inte behöva välja väg i livet redan vid 15 års ålder. Alla måste få en andra chans. Därför ska också de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna ge allmän behörighet till högskolor och
universitet.

Det måste också ske ordentliga satsningar på vuxenutbildning. Den borgerliga regeringen har gjort drastiska nedskärningar av Komvux och dessutom tagit bort rekryteringsbidrag och korttidsstöd. Det innebär att
många förvägras möjligheten till att sadla om och vidareutbilda sig senare i livet.

Dagens programstruktur i gymnasieskolan är delvis föråldrad. Det är viktigt att hitta nya framtidsinriktade utbildningsvägar som bättre svarar mot arbetsmarknadens behov och bryter traditionella könsmönster.
Det behövs ett brett jämställdhetsarbete och nya tag inom såväl skolväsendet och yrkesutbildningarna. Alla försöker möta globaliseringens utmaningar genom att sänka ungas kunskapsnivå är en vansinnig politik!

Ulla Lindqvist, LOs andre ordförande