Fråga facket Fråga facket

Staten dumpar löner och villkor vid bygget av Citytunneln

Publicerad i Sydsvenska Dagbladet - juni 2010 I en ny rapport visar LO hur skattemedel används till att dumpa löner och arbetsvillkor för utländsk arbetskraft, bland annat vid bygget av Citytunneln i Malmö. På så sätt skapas osund konkurrens m...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Sydsvenska Dagbladet – juni 2010

I en ny rapport visar LO hur skattemedel används till att dumpa löner och arbetsvillkor för utländsk arbetskraft, bland annat vid bygget av Citytunneln i Malmö. På så sätt skapas osund konkurrens mellan
företag. Staten pressar kostnaderna vid upphandlingen av infrastrukturprojekt på ett sådant sätt att utländsk arbetskraft får betala priset i form av lägre löner och sämre villkor.
Citytunneln började byggas 2005 och beräknades då kosta 9,45 miljarder kronor. Det är ett stort och viktigt projekt som har skapat många arbetstillfällen men det får inte ske till vilket pris som helst.
Rapporten visar stora löneskillnader mellan inhemsk och utländsk arbetskraft vid bygget av Citytunneln i Malmö samt Norra Länken och Citybanan i Stockholm. I vissa fall får de utländska arbetstagarna endast
55 procent av den bruttolön en motsvarande svensk arbetare har.
De upphandlande myndigheterna utnyttjar de kostnadsfördelar som uppstår när olika länders skattesystem går att spela ut mot varandra. På så sätt får utländska internationellt verksamma tjänsteföretag en stor
konkurrensfördel jämfört med svenska och utländska företag som beskattas i Sverige.
Den utländska arbetskraften kommer till stora delar från Polen via polska eller irländska bemanningsföretag. Cirka 45 procent av arbetskraften i rapporten är skatte- och/eller avgiftsskyldiga i annat land än
Sverige.
Många av arbetarna känner sig lurade eftersom löner och villkor inte överensstämmer med de löften arbetsgivaren gett i hemlandet. Till exempel berättar den polske byggnadsarbetaren Adam, som arbetade med att
bygga Citytunneln, att han skickades hem till Polen när han kontaktade det svenska facket i Malmö.
Att projekten präglas av dåliga arbetsvillkoren visar sig bland annat genom att olycksfallsfrekvensen vid bygget av Citytunneln varit 20,5 olyckor per 1.000 anställda och år. Normalt inträffar 11-18 olyckor
per 1.000 anställda och år.
De usla arbetsvillkoren och den snedvridna konkurrensen uppstår redan i upphandlingsprocessen. De myndigheter som upphandlar väljer att inte ta med sociala krav kring lön och andra anställningsvillkor i
samband med upphandlingen. De negativa effekterna av den ensidigt prispressande upphandlingsprocesen har förstärkts ytterligare genom dåligt anpassade svenska skatteregler.
I vanliga fall gynnar konkurrens mellan företag produktiviteten. På så sätt kan arbetstagarnas löner öka. I de projekt vi studerat tycks det som om det främsta konkurrensmedlet inte varit olika
produktionstekniker utan olika skattesystem. Vinnaren har varit det företag som lyckats få arbetskraften att beskattas i det mest förmånliga EU-landet, alternativt helt undgå beskattning.
Det är upprörande att svenska skattemedel bidrar till lönedumpning och osund konkurrens. Därför kräver LO, bland annat, att Lagen om offentlig upphandling skrivs om så att det ställs krav på villkor
motsvarande kollektivavtal vid upphandlingar.
Därtill måste Lex Laval, den lag som regeringen infört och som gör det frivilligt för utländska företag att tillämpa svenska löne- och anställningsvillkor, rivas upp.
Det är inte försvarligt att någon dumpar löner och villkor på arbetsmarknaden. Staten borde, utan tvekan, föregå med gott exempel. Allt annat är oförsvarligt.

Per Bardh
LOs avtalssekreterare