Fråga facket Fråga facket

Ta bort skatteavdragen och återinför arvsskatten

En skattereform behövs. Trots växande klyftor har beslut fattats som försämrat skattesystemets omfördelande kraft. Vi menar att skatter åter kan behöva höjas, att arvsskatten bör återinföras, avdrag skrotas och jobbskatteavdraget bytas mot ett grundavdrag, skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson och Torbjörn Hållö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens Nyheter 14 februari 2014

I dag, fredag, presenterar LO-ekonomerna rapporten ”Tid för en bred skatteöversyn. Sverige behöver en skattereform”. Vi vill att den regering som tillträder efter valet i höst, oavsett färg, genomför en bred skatteöversyn med målet att en ny skattereform ska komma på plats senast år 2018.

Sverige står inför stora utmaningar. Arbetslösheten är åtta procent. Inkomstklyftorna växer. Hotet mot klimat och miljö är omfattande. Välfärdens framtida finansiering behöver säkras. Här måste politiken ge svar.

En central del av den ekonomiska politiken är skatternas utformning. Detta gäller än mer i ett högskattesamhälle som Sverige. Omkring 45 procent av det som produceras i vårt land tas ut i offentliga skatter. För att lösa flera av de utmaningar vi står inför behöver skattesystemet förändras.

Under många år har politiken inte förmått att utveckla skattesystemet. Tvärtom. Ett stort antal beslut har fattats som försämrat dess funktionssätt. Möjligheterna att möta de stora utmaningar vårt land står inför har försvårats.

Låt oss ge två exempel:

Klyftorna har vuxit sedan 1980-talet. Trots denna utveckling har politiken fattat många beslut som försämrat skattesystemets omfördelande kraft. Ett märkligt beslut var att avskaffa arvsskatten, viket gör att Sverige nu tillhör en minoritet av EU-länder där ärvda förmögenheter är skattebefriade.

Hushållens skulder är rekordstora. Men fakta är att de ökade skulderna i hög utsträckning är resultatet av dåliga politiska beslut, inte minst på skatteområdet. Flera förändringar har genomförts som gjort det mer gynnsamt att äga och därmed belåna dyra bostäder, vilket förvärrat skuldsättningsproblematiken.

Sverige är i stort behov av en skattereform. I dag är skatterna ett partipolitiskt infekterat område. Men det är vår förhoppning att det politiska klimatet efter valet blir mer konstruktivt. Den regering som tillträder i höst bör tillsätta en eller flera utredningar som får i uppdrag att brett se över skattesystemet med målet att en ny reform ska komma på plats senaste inför valet 2018.

LO-ekonomerna belyser i vår nya skatterapport sju centrala områden som en ny skattereform behöver svara emot.

1 Skatterna kan behöva höjas för att rädda välfärden. Finansieringen av den framtida välfärden bör i första hand ske genom en effektivare sysselsättningspolitik. Men skatter kan behöva höjas. Det är då viktigt att använda skattebaserna rationellt.

2 Ta bort avdragen. Vi menar att den stora mängd av nedsättningar och avdrag som subventionerar viss konsumtion bör avskaffas. Det skulle inom ramen för en intäktsneutral skattereform ge ett utrymme för en bred generell skattesänkning som kom hela näringslivet till del.

3 Se över kapitalbeskattningen och återinför arvsskatten. Man bör se över och avskaffa olika typer av avdrag som sänker den genomsnittliga skattenivån för höginkomsttagare. Särskilt undantagen i kapitalbeskattningen bör ses över. En arvsskatt är eftersträvansvärd.

4 Ersätt jobbskatteavdraget med ett grundavdrag. Jobbskatteavdraget har inte någon större effekt för de som redan är i arbete. Enligt ekonomisk teori så är jobbskatteavdraget effektivast för de grupper som gör ett aktivt val mellan att arbeta och inte arbeta, exempelvis hemmavarande make/maka. Ett grundavdrag skulle ha samma effekt som ett jobbskatteavdrag för denna grupp, är rättvisare och har fördelen att det är enkelt att förstå för samtliga löntagare.

5 Gör en försiktig översyn av fastighetsskatten. Den samlade beskattningen av bostäder behöver ses över tillsammans med en översyn av bostadspolitiken. Förändringar av beskattning av bostäder måste ske med stor varsamhet. Allt för snabba förändringar, höjningar såväl som sänkningar kan utlösa kraftiga förändringar av bostadspriserna.

6 Använd skatterna för att förbättra miljön. LO-ekonomerna anser att principen om att den som orsakar miljökostnader ska betala för skadorna bör vara vägledande. Under de senaste åren har det funnits en ovilja att använda denna form av skatter. Tvärtom har exempelvis skatten på handelsgödsel avskaffats, vilket minskat kostnaderna att använda kväve och kadmium i jordbruk.

7 Harmonisera bolagsskatten med EU. Finanssektorn måste möta internationella skatter. Bolagsskatten är en skatt där det sker en kontinuerlig internationell press nedåt och där vi ser ett behov av en ökad harmonisering inom EU.

Vi står inför stora utmaningar. Ett centralt reformområde för framtiden är en bred skattereform. Det är vår förhoppning att den regering som tillträder efter valet i höst, oavsett politisk färg, väljer att tillsätta en bred översyn av hela skattesystemet.

Ola Pettersson, chefsekonom LO

Torbjörn Hållö, LO-ekonom