Fråga facket Fråga facket

Utländska företag bör kontrolleras bättre

Arbetsmarknad Utred möjligheten att införa en anmälningsskyldighet för företag från andra EU-länder som bedriver näringsverksamhet i Sverige. Dagens regler är inte tillräckliga för att komma tillrätta med exempelvis svartarbete och brott mot arbetsmiljöregler. En mer effektiv kontroll av de företag som är verksamma i Sverige skulle göra det svårare för oseriösa företag att agera. Det framhåller företrädare för olika branschorganisationer, myndigheter och fackföreningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på svd.se 20 november 2013

Konkurrens över nationsgränser pressar priserna och är positiv för konsumenterna och samhället i stort. Det finns få saker som förebygger främlingsfientlighet och fördomar så effektivt som handel och resande över gränserna. Det ska vara enkelt att etablera sig, och bedriva verksamhet, i andra länder.

Företag som inte följer reglerna kan få kortsiktiga fördelar. Seriösa företag riskerar att slås ut av oseriösa. Oavsett om ett oseriöst företag är svenskt eller utländskt är det negativt för de enskilda arbetstagarna, för säkerheten, för de seriösa företagen och för samhället i stort om fuskande företag kan verka ostört på marknaden. Det handlar inte om företag som på grund av kostnadsfördelar i hemlandet kan lämna bättre priser. Istället är det en prispress som möjliggörs genom att oseriösa företag kringgår regler för betalning av skatter och sociala avgifter samt utstationeringslagen. Denna lag innebär att företag med arbetstagare som under en begränsad tid utför arbete i Sverige måste följa vissa svenska regler om arbets- och anställningsvillkor.

Det finns i dag ingen skyldighet för utländska företag som vill bedriva näringsverksamhet i Sverige att anmäla detta till berörda myndigheter. I många andra europeiska länder däremot finns sådana regler. Vi tror att den nyligen införda anmälningsskyldigheten vid utstationering behöver kompletteras med en sådan skyldighet. Vi anser därför att det är angeläget att regeringen utreder möjligheten att införa en sådan skyldighet även i Sverige.

Att känna till vilka företag som är verksamma i Sverige är en grundläggande förutsättning för all form av tillsyn och regelkontroll. Målet bör därför vara en anmälningsskyldighet som i så stor utsträckning som möjligt behandlar svenska och utländska företag på ett likartat sätt.

Våra gränser är och ska förbli öppna för alla företag på den inre marknaden, men för att upprätthålla en sund konkurrens på lika villkor måste vi känna till vilka som utnyttjar den möjligheten. Genom att göra tydligt vilka krav och regler som gäller för att bedriva näringsverksamhet i Sverige hoppas vi kunna öka utländska företags intresse att komma hit. Anmälningsskyldigheten måste utformas på ett sådant sätt att den kan fullgöras snabbt, enkelt och utan några större kostnader för företagen.

Våra respektive organisationer och myndigheter har olika roller och ansvar, men vi är överens om att fusket är negativt för individer, seriösa företagares konkurrenskraft och för samhället i stort. I skuggan frodas annat fusk, dålig arbetsmiljö och usla arbetsvillkor. Vi har därför valt att samverka i kampen för konkurrens på schyssta villkor.

Det är viktigt att poängtera att utländska aktörer inte är mer eller mindre laglydiga än svenska. Avsaknaden av en anmälningsskyldighet innebär däremot att risken för en utländsk oseriös aktör att granskas är mindre. Först när myndigheterna känner till vilka företag som finns i landet skapas förutsättningar att agera innan det är för sent.

OLA MÅNSSON, verkställande direktör, Sveriges Byggindustrier

ANNELIE NORDSTRÖM, ordförande Kommunal

MIKAEL SJÖBERG, generaldirektör Arbetsmiljöverket

DAN SJÖBLOM, generaldirektör Konkurrensverket

PER-OLOF SJÖÖ, ordförande GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

KATARINA NOVÁK, verkställande direktör SLA – Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

INGEMAR HANSSON, generaldirektör Skatteverket

LARS LINDGREN, ordförande Svenska Transportarbetareförbundet

MARLENE MALMQVIST, ordförande i Sveriges Möbeltransportörers Förbund

INGELA EDLUND, andre vice ordförande LO

TED GEMZELL, verkställande direktör Frisörföretagarna

EVA FRÖJELIN, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten

JOHAN LINDHOLM, ordförande Svenska Byggnadsarbetareförbundet

ERIK VILHELMSSON, ordförande Sveriges Åkeriföretag