Fråga facket Fråga facket

Värna svenska modellen

Nyligen föll ett par uppmärksammade domar i EG-domstolen. Den gemensamma nämnaren för de båda fallen är frågan om den fria rörligheten inom EU ska kunna användas för att utländska företag ska kunna konkurrera med lägre löner. På sikt ä...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nyligen föll ett par uppmärksammade domar i EG-domstolen. Den gemensamma nämnaren för de båda fallen är frågan om den fria rörligheten inom EU ska kunna användas för att utländska företag ska kunna konkurrera
med lägre löner. På sikt är detta inte bara ett problem för EU:s sociala utveckling, utan i allra högsta grad ett hinder även för unionens ekonomiska tillväxt. Domarna innebär dessutom ett allvarligt hot på
sikt mot vår svenska arbetsmarknadsmodell.

En del av problemen kan lösas i Sverige, genom att öka tydligheten i lagstiftningen och förtydliga kollektivavtalen. En stor del kan åstadkommas genom den nyligen tillsatta utredningen för ändamålet ledd av
Claes Stråth, men också genom parternas samtal om ett nytt huvudavtal. Men frågan är om den politiska viljan är tillräcklig hos regeringen. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin måste nu visa att han vill
lösa frågan så att den svenska modellen värnas. Domarna kräver behov av att revidera EU:s
lagstiftning, vilket måste drivas på av den svenska regeringen.

Men om den svenska regeringen är passiv och inte driver på för förstärkningar av viktiga EG-direktiv, finns en risk att de problem som skapats genom Laval- och Ruffertdomarna används för att försöka stoppa
ratifikationen av fördraget och leda till minskat förtroende för EU. Beskedet från statsminister Fredrik Reinfeldt att han vill rätta till den svenska lagstiftningen och agera i EU för att stärka löntagarnas
rättigheter, måste vara tydligt.

Fredrik Reinfeldt måste nu agera kraftfullt tillsammans med övriga medlemsstater i ministerrådet för att åtgärda de skador som EG-domstolens beslut inneburit. Som medlem i den trojka som ska leda ministerrådet
har Sverige, tillsammans med Frankrikes och Tjeckiens regeringar, stora möjligheter att påverka utvecklingen i Europa. Konkret innebär detta att han måste stödja Europafackets krav på införandet av ett socialt
protokoll i EU som innebär att EU ska präglas av både ekonomisk och social utveckling. I det sociala protokollet ska fastställas att grundläggande rättigheter har företräde framför ekonomiska intressen. Det
sociala protokollet behövs för att åtgärda den obalans som uppstått mellan fri rörlighet och grundläggande rättigheter.

En viktig början är att öppna upp utstationeringsdirektivet för revidering. Svenska regeringen bör driva på i frågan för att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Wanja Lundby-Wedin, LO
Sture Nordh, TCO
Mona Sahlin (s)
Sven-Erik Österberg (s)