Fråga facket Fråga facket

Vi skärper jämställdhetskampen

Välfärd Vi kan inte slå oss till ro och tro att jämställdheten ordnar sig av sig själv, skriver Karl-Petter Thorwaldsson och berättar hur LO kommer att arbeta mot könsskillnader.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 8 mars 2013

Vi kan inte slå oss till ro och tro att jämställdheten ordnar sig av sig själv, skriver Karl-Petter Thorwaldsson och berättar hur LO kommer att arbeta mot könsskillnader.

”Jämställdheten trampar vatten” – det är SCB:s analys av läget i Sverige. Män har högre lön än kvinnor i nio av de tio största yrkesgrupperna. Det obetalda arbetet fortsätter att vara kvinnornas uppgift. Män har på tjugo år ökat sitt obetalda arbete med bara åtta minuter i veckan. Få män använder fler än sina två reserverade månader i föräldraförsäkringen. Kvinnor i familj och offentlighet utsätts för våld och sexualiserade hot. Kvinnor har inte heller tillgång till makt i samma utsträckning som män, vare sig i bolagsstyrelser, facket eller politiken.

På arbetsmarknaden är skillnaderna mellan kvinnor och män alldeles för stora. Det är betydligt vanligare att kvinnor inte får fasta heltidstjänster, utan är visstids- och deltidsanställda. År 2010 var antalet visstidsanställda kvinnor 70 000 fler än antalet visstidsanställda män. Deltidsarbetet är utbrett i kvinnodominerade yrken, exempelvis är 6 av 10 anställda inom äldreomsorgen deltidsarbetande, många ofrivilligt. Detta leder till lägre löner och pension för kvinnorna, men det är också ett problem för samhället i stort. Om kvinnor skulle arbeta i lika stor omfattning som män skulle arbetsutbudet öka med 150 000 fler personer enligt SCB.

Samhället genomsyras av en könsmaktsordning där kvinnors och mäns villkor är ojämlika. Djupt rotade normer definierar fortsatt vad vi förväntas göra i alla delar av livet. Samtidigt förs en jämställdhetspolitik helt utan förståelse för hur olika strukturer förstärker varandra. LO vill något annat. Det krävs tydliga satsningar på jämställdheten. Rätt till heltid, satsningar på kvinnors arbetsmiljö, en tredelning av föräldraförsäkringen och långsiktiga statliga satsningar på kvinnojourer över hela landet är några exempel på vad som krävs.

Även LO har ett ansvar att förbättra jämställdheten, inte minst inom vår egen organisation. Vid LO-kongressen 2012 skärptes LO:s uppdrag som feministisk organisation. Jag, tillsammans med hela LO:s ledning, har ett ansvar att göra facklig feminism till en självklar utgångspunkt för LO. Människors villkor styrs av både klass- och könstillhörighet. Därför måste LO arbeta för att både kvinnor och män, oberoende av klass, har frihet och makt att forma sina egna liv – och samhället.

Under 2013 intensifieras därför LO:s jämställdhetsarbete. Jag vill här presentera de insatser som vi gör som på både kort och lång sikt syftar till att utveckla LO:s och LO-förbundens arbete på området. Vi tror att ökad kunskap ökar möjligheten till förändring såväl inom våra organisationer som i samhället i stort.

• Makt och representation inom LO. Vi kommer att kartlägga kvinnors och mäns representation på förtroendeuppdrag och inflytelserika poster inom LO och LO-förbunden. Utifrån en heltäckande bild av kvinnors och mäns förutsättningar att påverka LO:s utveckling kommer LO-ledningen att ta fram förslag på hur jämställdheten i LO kan förbättras.

• Wanjademin, spetsutbildningar för fackligt förtroendevalda. LO:s första kvinnliga ordförande har givit namn åt en facklig akademi för att stärka kvinnor inom fackföreningsrörelsen och utbilda förtroendevalda kvinnor och män som kan bidra till att göra vår rörelse mer jämställd.

• Utvecklad idédebatt om klass och kön. LO vill väcka liv i debatten om klass och kön på allvar. Vi tar tillsammans med Premiss förlag fram en antologi som diskuterar visionen för facklig feminism och vad begreppen klass och kön står för i dag. Det stärker LO:s arbete med att bygga kunskap, policy och opinion i frågor som rör kvinnor och män i arbetslivet och samhället i stort. Härigenom vill vi utveckla det fackliga perspektivet i den feministiska och facklig-politiska idédebatten.

• Sveriges jämställdhetsbarometer. På internationella kvinnodagen 2014 lanserar LO den första upplagan av en kontinuerligt återkommande jämställdhetsundersökning. Med utgångspunkt i facklig feminism ska vi syna utvecklingen i arbets- och familjelivet för att få svart på vitt vad som måste göras för att uppnå ett jämställt samhälle.

Det är dags att sluta trampa vatten och i stället börja röra sig framåt igen. Det går inte att slå sig till ro och tro att det ordnar sig med jämställdheten. Klass- och könsskillnader reproduceras i alla delar av samhället och måste ständigt övervinnas; i fikarummet, på fackmötet på jobbet, hos valberedningen, vid förhandlingsbordet och inom politiken. Varje dag och inte bara på internationella kvinnodagen. LO:s ledning axlar sitt ansvar och kommer att göra sitt bästa.

Karl-Petter Thorwaldsson
LO-ordförande