Facket direkt facketdirekt.nu

Så arbetar LO i EU

Internationellt LOs vision om EU är ett EU med en stark social dimension och starka rättigheter för löntagarna. Förutsättningarna för detta är full sysselsättning, likabehandling av löntagare och jämställdhet på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Öresundsbron
Foto: Lars Forsstedt

Varför jobbar LO i EU?

Den nationella hanteringen av ett växande antal fackliga sakområden påverkas både direkt och indirekt av beslut som tas inom EU. Till exempel härrör över hälften av de frågor som finns på den nationella och kommunala politiska dagordningen i Sverige direkt från EU.

EU-samarbetet är därför viktigt för Sverige och LO. Vi behöver ett EU som värnar demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet såväl inom EU som utanför. Vi behöver ett EU som tar ledningen för en ny klimatsmart tillväxt och som främjar ett socialt Europa.

I LOs Europapolitiska prioriteringar 2014-2019 finns 40 förslag som skulle göra EU bättre. Ett av de viktigaste förslagen är att lägga till ett dokument till EUs fördrag (ungefär som EUs grundlagar) som säger att arbetstagarnas rättigheter är viktigare än företagens friheter. Detta dokument kallar vi för ett socialt protokoll.

Vilka ska påverkas?

För att påverka EU i rätt riktning måste LO agera på många arenor. Det är främst Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd som LO vänder sig till för att påverka EUs politik och beslut. Kommissionen skriver förslagen till EU-lagstiftning. Europaparlamentet består av 751 folkvalda parlamentariker varav 20 är svenska. Europeiska unionens råd förkortas ofta rådet och består av medlemsstaternas ministrar.

För att se till att de förslag till beslut som kommissionen utarbetar är så bra som möjligt måste vi vara ute tidigt och gärna påverka innan texten är skriven. När kommissionen har offentliggjort ett förslag ska Europaparlamentet och rådet komma överens om en text.

Påverka i Europaparlamentet och rådet

För att påverka i Europaparlamentet hör vi antingen av oss direkt till parlamentariker, eller så går vi vägen via någon av våra samarbetspartners för att nå fram med vårt budskap. Parlamentarikerna lägger egna ändringsförslag och försöker sedan samla en majoritet för dessa. I valet till Europaparlamentet som äger rum den 26 maj har LO en facklig kandidat och en egen valplattform. Läs mer om LOs EU-valplattform här.

Rådet påverkar vi bäst genom att tala direkt med den svenska regeringen. I regeringen finns nämligen ministrarna som i sin tur sitter i rådet. Vi kan också gå via riksdagen och  ledamöterna i EU-nämnden eftersom regeringen måste förankra positionerna inför rådsmötena i riksdagen. LO är dessutom inbjudet till regelbundna partssamråd på departementen, främst arbetsmarknadsdepartementet och statsrådsberedningen.

Europafacket

Europafacket ETUC är en av de viktigaste kanalerna för påverkan. Europafacket är en paraplyorganisation som består av 90 fackliga centralorganisationer från 38 olika europeiska länder samt 10 europeiska branschfederationer. Europafackets handlingsprogram för åren 2019-2023 antogs på den senaste kongressen i Wien i maj i år. En sammanfattning av den kommande politiken, finns i programförklaringen, även översatt till svenska (ETUC Manifesto).

Målet för det fackliga Europasamarbetet är att stärka arbetstagarnas ställning på en marknad med fri rörlighet för kapital, arbetskraft, varor och tjänster. Obalansen mellan kapital och arbete riskerar annars att öka och leda till otrygga anställningar och en press nedåt på lönerna. EU har en unik möjlighet att reglera marknaden, bland annat genom arbetsrättsliga minimiregler, som blir bindande för alla medlemsländer.

Fackliga Brysselkontoret

LO har tillsammans med TCO och Saco ett gemensamt Brysselkontor. De finns på plats i Bryssel och kan ha närmare kontakt med aktörerna i Bryssel än vad som är möjligt på distans.

Sociala dialogen

Andra viktiga kanaler vi arbetar genom är den fördragsfästa sociala dialogen, genom vilken arbetsmarknadens parter på EU-nivå kan komma överens om avtal som sedan fastställs som EU-lagstiftning (direktiv).

Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande organ till EUs institutioner som arbetsmarknadens parter har representanter i.

Läs mer på den svenska delen av EESKs hemsida

Socialt protokoll

För att skapa en bättre balans mellan fackliga rättigheter och ekonomiska friheter i EU vill LO att det i EUs fördrag förs in ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande mänskliga rättigheter. Läs mer här.

Har du fler frågor om hur EU fungerar? Kontakta Europa direkt.