Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter hösten 2015

Rapport Svensk ekonomi återhämtar sig efter finanskrisen och tillväxten väntas bli omkring tre procent per år fram till 2017. Arbetslösheten har minskat kraftigt i år, men nedgången bromsas när arbetskraften åter växer snabbt. Det kraftigt ökade flyktingmottagandet väntas påverka ekonomin positivt på kort sikt, men skapar samtidigt stora utmaningar på lite längre sikt. Det visar LO-ekonomernas rapport Ekonomiska Utsikter hösten 2015.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Flyktingkrisen påverkar återhämtningen i svensk ekonomi

  • Den positiva ekonomiska utvecklingen beror på att svensk export växer snabbare när konjunkturen i Europa förbättras samtidigt som inhemsk efterfrågan fortsätter växa i en god takt. På kort sikt stimuleras svensk ekonomi dessutom av det kraftigt ökande flyktingmottagandet eftersom de ökade offentliga kostnaderna i huvudsak finansieras med lån och biståndsmedel. 
  • Arbetslösheten har minskat relativt snabbt under det senaste halvåret men är fortfarande över sju procent. LO-ekonomerna bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under de kommande åren men i en mycket måttlig takt.
  • Sverige befinner sig i en exceptionell situation på grund av det kraftigt ökade flyktingmottagandet. LO-ekonomerna anser att kostnaderna förenade med det ökade mottagandet är ett resultat av ett nationellt åtagande och bör finansieras fullt ut av staten. Kostnaderna är framförallt tillfälliga och bör därför inte finansieras permanent genom stora besparingar på välfärden eller omfattande höjda skatter.
  • På sikt blir den stora utmaningen att få de nyanlända i arbete. LO-ekonomerna menar att sänkta lägstlöner och fler ”enkla” jobb inte är rätt väg att gå för att uppnå detta. Sverige har med dagens lägstlöner inte särskilt få ”enkla” jobb i ett europeiskt perspektiv. Många av dessa jobb utförs också av personer med högre kvalifikationer än jobbet kräver. Lösningen måste istället främst handla om att ta till vara, och uppgradera, kompetensen hos de personer som nu flyr till Sverige. Stöd för etablering bör handla om utbildningsinsatser, subventionerad sysselsättning och intensifierad förmedlingsverksamhet.
  • LO-ekonomerna utgår ifrån att avtalsrörelsen kommer att genomföras i sådan ordning att inte ekonomins inflationsmål hotas. I prognosberäkningarna används ett tekniskt antagande att de nya avtalen leder till att utgående löner ökar i en årstakt på 3,5 procent. Det innebär en löneökningstakt i den övre delen av det samhällsekonomiska löneutrymmet och är ungefär samma löneökningstakt som 2012.

Rapporten Ekonomiska utsikter hösten 2015 (pdf)