Fråga facket Fråga facket

En sjukförsäkring som ger trygghet?

Rapport Det finns tydliga brister i människors tilltro till att få stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbete vid sjukskrivning. I en enkät som LO låtit genomföra framkommer att nästan fyra av tio personer inte känner sig trygga i att få del av insatser om de blir sjukskrivna för en längre tid. Att stöd och hjälp finns tillhands för den som drabbas av ohälsa och nedsatt arbetsförmåga är en viktig del av den allmänna sjukförsäkringen och sjukskrivningsprocessen. För att sjukförsäkringen ska ge den trygghet den är ämnad att ge är det också av största vikt att människor tror på en rättssäker behandling om de skulle bli sjukskrivna. Resultatet från den enkät LO låtit genomföra pekar dock på ett sviktande förtroende för Försäkringskassans hantering av sjukskrivningsfall, varannan person saknar detta förtroende.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning