Fråga facket Fråga facket

Förslag till yttrande ang Kommissionens förslag om ändring av direktivet om svavelhalten i olja – KOM (2011) 439 slutlig

Remissyttrande En sänkning av svavelhalten i fartygsbränsle är en internationellt miljö- och hälsopolitiskt nödvändig åtgärd. Av den konsekvensanalys som medföljer direktivförslaget framgår även att förväntade minskningar av svavelutsläppen på sikt ger stora samhällsekonomiska vinster. LO anser att förslaget från Kommissionen att införliva IMOs (International Maritime Organization) krav i direktivet bör genomföras, men tidpunkten måste samtidigt bedömas utifrån en helhetssyn på frågan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning