Fråga facket Fråga facket

Likvärdighetsagendan

Rapport Svensk skola ska ge alla elever samma chans att lyckas, oavsett bakgrund, förutsättningar, bostadsort eller skolform. Det står i skollagen, och om detta råder det bred politisk enighet. Det är viktigt eftersom det påverkar unga människors möjligheter senare i livet. Skillnader i tillgång till bra utbildning i skolan leder till skillnader i livsvillkor och möjligheter senare i livet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Agenda för en likvärdig skola

En skola som inte ger alla elever samma chans drabbar inte minst elever till föräldrar med kortare utbildning. Timss- och Pisaundersökningarna som presenterades hösten 2016 visade tydligt att likvärdigheten i svensk skola fortsätter att minska. En ojämlik skola bidrar till utanförskap, sämre tillväxt och att varje människas inneboende kapacitet inte tas till vara. Det skapar stora klyftor, som påverkar demokratin och hela samhället negativt.

För att komma till rätta med de brister i likvärdighet som präglar dagens svenska skola har LO, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet sedan 2014 drivit det gemensamma samarbetsprojektet Ge alla elever samma chans!. De insatser som kan ha störst påverkan på likvärdigheten i skolan är att komma till rätta med de negativa effekterna av skolvalssystemet, att få en finansiering och resursfördelning av skolan som ger alla elever samma möjligheter att nå kunskapsmålen, och att skapa bättre förutsättningar för skolor med särskilda utmaningar.

Utmaningar för likvärdigheten i skolan:

  • Vi har fått en allt mer uppdelad skola. Den växande boendesegregationen, både mellan och inom kommuner, i kombination med möjligheten att välja skola gör att elever i allt högre grad sorteras på ett sätt som gör att de inte möter elever med annan bakgrund och andra erfarenheter. Jämfört med tidigare går elever med liknande bakgrund, kön, intresse och prestationsnivå i högre grad tillsammans.
  • Skillnaderna mellan skolor med många högpresterande elever och skolor med många elever som inte fullt ut når kunskapsmålen har ökat. Detta leder till stora skillnader i undervisning och riskerar att leda till kvalitetsskillnader mellan skolor. Dessutom gör det att olika lärare får vitt skilda förutsättningar att göra sitt arbete.
  • Ökad ryckighet för skolor, lärare och rektorer. Osäkerheten om och hur många elever en skola kommer att ha under ett läsår skapar osäkra och ryckiga förutsättningar för skolornas huvudmän och för lärare och skolledare. Här spelar inte minst finansieringssystemets uppbyggnad en stor roll.

Likvärdighetsagendan (pdf)

Debattartikel om Likvärdighetsagendan

Se pressträff om Likvärdighetsagendan i LO Play