Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående AFS om hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker samt medicinska kontroller i arbetslivet

Remissyttrande Det är positivt att befintliga gränsvärden i hygieniska gränsvärden (AFS2018:1) föreslås sänkas för ämnena akrylnitril, bensen och nickelföreningar enligt ovannämnda EU-direktiv. Det är också bra att DNEL-värdet i Reach-förordningen för ämnet dimetylformamid, vilket i förordningen är lägre än Sveriges nuvarande satta nivå, förs in i föreskriften och medför att Sverige efterlever förordningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning